Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 13.3.2017 13 vaalilautakuntaa ja 5 vaalitoimikuntaa kuntavaaleihin 9.4.2017. Tietoa vaaleista on kaupungin verkkosivuilla.

Tammiharjun F -rakennuksen saneeraushanke on edennyt kaupunginhallituksen aiemmin hyväksymän hankeaikataulun ja tilaratkaisun (kaupunginhallitus 10.10.2016 § 333) mukaisesti.

Tarjouspyyntöaika umpeutui 17.2.2017 klo 14.00, urakkatarjouksia (jaettu urakkamuoto) saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 22 kpl. Kaikki jaetun urakan osaurakkatarjoukset on käyty läpi ja hyväksyttävien tarjousten perusteella voidaan todeta, että rakennushanke voidaan vallitsevien selvitysten ja suunnitelmien perusteella toteuttaa kaupunginvaltuuston (kvalt 11.4.2016 § 27) määrittelemän kokonaiskustannuksen (8 milj. €) puitteissa. Hankeaikataulun mukaan urakka-aika alkaa huhtikuun 2017 alussa. Tehokkaaksi urakka-ajaksi on esitetty yhteensä 16 kk. Näin ollen F-rakennus valmistunee elokuussa 2018, jos hanke käynnistyy ja etenee suunnitellusti.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää F-talon saneeraushankkeen aiemmin hyväksytyn hankinta-aikataulun perusteella ja kaupunginvaltuuston määrittelemän hankemäärärahan puitteissa huhtikuussa 2016.

Kaupunginhallitus hyväksyi jaetun urakan toteutettavaksi seuraavien urakoitsijoiden kanssa:
- Rakennus- ja pääurakka, Hartela Länsi-Suomi Oy, 4 940 000 € (alv 0)
- Ilmanvaihtourakka, Ilmastointi C. Johnsson Oy, 361 000 € (alv 0)
- Putkiurakka, Hangon sähkö Oy, 259 000 (alv 0)
- Sähköurakka, Laihon Sähkö Oy, 583 800 € (alv 0)
- Automaatiourakka, Turun automaatiokeskus Oy, 21 700 € (alv 0)
(kaikki osaurakat yht. 6 165 500 €)
Heidän tarjouksensa olivat kokonaistaloudellisesti edullisimmat.
Kaupungintalon saneerauksen rahoitus toteutetaan kiinteistöleasingrahoituksella.

Uudenmaan ELY-keskus pyytää kaupungilta lausuntoja joukkoliikenteen reittiliikennelupien muutoksista seuraavasti:

J. Vainion Liikenne Oy: Hakemus koskee Raaseporin osalta seuraavia muutoksia 1.6.2017 ja 5.6.2017 alkaen:
Klo 10.30 M–S Helsinki–Karjaa. Vuoro ehdotetaan ajettavan vain M–L. Menot ylittävät tulot pyhävuorojen osalta.
Klo 08.10 L–S Karjaa–Virkkalan risti. Vuoro rajoitetaan vain lauantaihin. Menot ylittävät pyhävuorojen tulot.
Klo 12.30 M–S Karjaa – Tammisaari. Vuoro ehdotetaan ajettavan vain M–L. Menot ylittävät tulot pyhävuorojen osalta.
Klo 19.45 SS Karjaa–Tammisaari. Uusi vuoro matkailijoilta saadun palautteen mukaisesti.

Oy Pohjolan Liikenne Oy: Hakemus koskee Raaseporin osalta seuraavia muutoksia 5.6.2017 alkaen:
Klo 10.40 M–P++ Karjaa–Tammisaari (koulujen kesäloman aikana). Uusi lähtöaika on klo 9.45, jotta vältytään kilpailevan vuoron päällekkäisyydeltä.
Klo 11:10 M–P Tammisaari–Karjaa. Uusi lähtöaika on klo 11.05.

Oy Pohjolan Liikenne Oy: Hakemus koskee Raaseporin osalta seuraavia muutoksia 5.6.2017 alkaen:
Klo 6.15 M–P Helsinki–Lohja–Tammisaari. Vuoro rajoitetaan koskemaan vain kouluvuotta (M–P+). Kesäloman ajan linja-auto lähtee klo 06.25, mutta se kulkee vain Virkkalaan.
Klo 9.00 M–P Tammisaari–Lohja–Helsinki. Vuoro rajoitetaan koskemaan vain kouluvuotta (M–P+).

Oy Pohjolan Liikenne Oy: Hakemus koskee Raaseporin osalta seuraavia muutoksia 5.6.2017 alkaen:
Klo 14.35 M–S P Hanko–Helsinki Vuoron ehdotetaan lähtevän 20 minuuttia aikaisemmin.
Raaseporin kaupungilla ei ole mitään huomautettavaa muutosesityksestä, ja se hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää mm. kunnilta, sairaanhoitopiireiltä, aluehallinto-virastoilta, yliopistoilta sekä useilta keskusjärjestöiltä ja rekisteröidyiltä yhdistyksiltä jne. lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki). Kaupunginhallitus hyväksyi valmistelijan ehdotuksen vastauksena sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntöön.

ELY-keskus on antanut lausuntopyynnön Raaseporin kaupungille rakennussuojeluasiassa. Ruukin Peruskivi Ry on tehnyt aloitteen ELY-keskukselle koskien Billnäsin ja Fiskarin alueita.
Aloitteen tekijä esittää, että kaikkien Ruukkiasunnot hallinnassa olevien ja Raaseporin kaupungin omistamien rakennusten suojelustatus olisi muutettava siten, että niillä olisi asemakaavan suojelumääräysten lisäksi lakiin rakennusperinnön suojelusta perustuva suojelustatus. Tällaisen lakiin perustuvan statuksen arvioi ELY-keskus. Museovirasto on antanut asiasta kielteisen lausunnon, jossa katsotaan, että kaavan suojelumerkinnät ovat riittävät. Kaupunginhallitus totesi, että kaavoituksella on jo turvattu aloitteen kohteiden suojelu riittävällä tasolla. Raaseporin kaupunki ei näin ollen puolla Ruukin Peruskivi Ry:n aloitetta liittyen Billnäsin ja Fiskarin alueiden rakennussuojelustatuksen muutokseen.

Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli Raaseporin kaavoitusohjelmaa. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavoitusohjelman 2017–2021.
Kaupunginhallitus ehdottaa myös kaupunginvaltuuston hyväksyvän Grevön ranta-asemakaavan.

Tämän lisäksi käsiteltiin kolme kaavoitusaloitetta.
Tontin 710-2-8-54 omistaja on jättänyt kaavoitusaloitteen koskien nykyisen tontin käyttötarkoituksen muuttamista liiketontista pääasiassa asuintontiksi. Toimenpiteen tavoitteena on muodostaa tiivis ja laadukas kaupunkirakenne tärkeälle paikalle kaupungissa. Purettavaksi aiotut rakennukset ovat huonokuntoisia eivätkä ne tue kaupunkikuvallisesti arvokasta ympäristöä.
Kaupunginhallitus päätti panna alulle kaavamuutoksen. Ennen kaavamuutostyön aloittamista aloitteentekijän ja kaupungin on laadittava sopimus kaavamuutostyön aloittamisesta. Kaupunkisuunnittelu hyväksyy kaavoituskonsultin erillisellä päätöksellä ennen kaavamuutostyön aloittamista. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutostyön aloittamista koskevan sopimusluonnoksen. Ennen kuin asemakaavan muutos hyväksytään, maanomistajan kanssa tulee solmia maankäyttösopimus. Valmistelijat saivat valtuudet tehdä teknisiä tarkistuksia maanvuokrasopimukseen.

Eräs kuntalainen on tehnyt aloitteen asemakaavan muuttamiseksi korttelissa 405, Eden-katu, Karjaa. Aloitteentekijä esittää, että rakentamistehokkuus tulisi nostaa e=0,30 -> e=0,40. Perusteluinaan henkilö esittää mm, että alue sijaitsee lähellä rautatieasemaa ja, että Karjaan keskustaa tulisi tiivistää.
Kaupunginhallitus päätti, että aloite hylätään. Alue on osa tulevaa Karjaan keskustan osayleiskaavaa, jossa ratkaistaan mm. alueen tuleva luonne ja rakentamisen tehokkuus. Kyseessä oleva asemakaava mahdollistaa riittävän tiiviin rakentamisen ottaen huomioon alueen käyttötarkoitus, ja mikäli aluetta tiivistetään kaavalla vielä tehokkaammaksi, tulisi tämä arvioida laajempana kokonaisuutena joko yleiskaavoituksen tai laajemman asemakaavarajauksen kautta.

Kaksi kuntalaista on tehnyt aloitteen asemakaavan muuttamiseksi korttelissa 306, Ormnäsintie, Tammisaari. Aloitteentekijät esittävät, että tonttinsa pihanpuoleiselle rakennusalalle tulisi osoittaa ajoyhteys puistoalueen kautta. Aloitteentekijät vetoavat tasapuoliseen kohteluun, koska alueella on tehty muille kiinteistöille vastaavanlaiset toimenpiteet.
Kaupunginhallitus päätti hylätä aloitteen. Mikäli ko. tontille osoitettaisiin ajoyhteys puistoalueella, tämä yhteys heikentäisi merkittävällä tavalla puistoalueen käytettävyyttä ja kaupunkikuvallisia arvoja. Ajoyhteys olisi uusi, ja se puhkoisi olemassa olevaa puuryhmää ja muuttaisi avonaisen puistopihan luonnetta rauhattomaksi.

Helmikuun 2017 aikana on tehty 13 kiinteistönluovutusta, joissa Raaseporin kaupungilla voi olla etuosto-oikeus. Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan näissä tapauksissa.

Aloitteita
Kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.11.2010 jätettiin Sven Holmbergin ensimmäiseksi allekirjoittama aloite. Aloitteen tekijät toteavat, että Raaseporin kaupunkia muodostettaessa ei tarkistettu yleiskaavoituksen mitoitustarvetta eikä kantatilalaskennan perusteita.
Tekninen keskus on vastannut aloitteeseen. Muun muassa Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa käydyissä keskusteluissa on todettu, että mitoitusnormit laaditaan ensi sijassa kaavoituksessa sovellettaviksi. Normit ja niiden seuraukset voidaan vain arvioida kaavaluonnoksen tai kaavaehdotuksen laadinnan yhteydessä, jolloin voidaan mm. nähdä, kuinka moneen uuteen rakennuspaikkaan normit johtavat. Ellei normeja kokeilla laajemman alueen kaavoituksessa, ei voida arvioida riittävän laajasti ympäristölle ja maanomistajille aiheutuvia seurauksia. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että mitoitusnormit tarkistetaan tulevan kaavoituksen yhteydessä.

Rita Lindholm-Wirtanen ym. jättivät 9.3.2009 aloitteen, jossa he ehdottavat, että kaupungissa pitäisi ryhtyä soveltamaan elinkeinopoliittisten päätösten järjestelmällistä vaikutusten arviointia.
Aloitteessa ehdotetaan, että kaupunginhallitus asettaa työryhmän laatimaan elinkeinopoliittisen ohjelman ja tarvittavat työkalut vaikutusten arvioimiseksi. Kaupunkikehitysosasto on vastannut aloitteeseen. Elinkeinokysymykset nostetaan esille ja konkretisoidaan kaupungin vuosien 2018–2021 strategiassa, joka laaditaan v. 2017 tavoitteena hyväksyttää se kaupunginvaltuustolla joulukuussa 2017. Tämä tehdään yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kauppakamarin, yritysyhdistysten ja yksittäisten elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Työ yrittäjien ja kaupungin välisen dialogin parantamiseksi on jo käynnistynyt, kun kaupunkiin on perustettu uusi kaupunkikehitysosasto. Yrittäjätapaamisia on järjestetty, ja ensimmäinen elinkeinoelämälle suunnattu uutiskirje lähetetään maaliskuussa.

Kaupunki on saanut kutsun Västra Nylands sång- och musikförbund r.f:n 100-vuotis-juhlaan, jota vietetään Tammisaaren kirkossa 25.3.2017. Kaupunginhallitus nimesi kulttuurilautakunnan puheenjohtajan Stefan Högnabban kaupungin edustajaksi.
Lisäksi kaupunginhallitus valitsi kaupunginkamreeri Thomas Karlssonin kaupungin edustajaksi FAb Trollet KOy:n yhtiökokoukseen 20.3.2017.

Ilmoitusasioista mainittakoon teknisen lautakunnan päätös (§ 37) koskien tilahallinto-päällikkö Anna Fribergin sijaisen valintaa, että sijaiseksi valittiin tekninen johtaja Jan Gröndahl.

Like it? Share it!