Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan vuoden 2016 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta. Tilikauden ylijäämä on tuloslaskelman mukaan 2 309 234,58 euroa. Konsernitulolaskelma osoitti lopulta 3 492 539,24 euron alijäämää.

Raaseporin Veden johtokunta on hyväksynyt liikelaitoksen tilinpäätöksen, joka osoittaa 925 579,14 euron ylijäämää. Kaupunginhallitus ehdottaa, että 2 309 234,58 euron ylijäämä jätetään tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille. Kaupunginhallitus merkitsee lisäksi, että tulostaseen kumulatiivinen alijäämä, oma pääoma on 11 757 034,23 euroa.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.6.2010 kuntalain säätämän toimenpideohjelman, joka koskee 25,8 miljoonan euron kumulatiivisen alijäämän kattamista. Alijäämä periyi aikaisemmilta Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan kunnilta. Kaupunginvaltuusto päivitti toimenpideohjelman viimeksi 6.6.2016. Toimialat ovat tilinpäätöksessä tehneet selkoa ohjelman toteutumisesta. Uusi kuntalaki määrää, että kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on katettava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan on taloussuunnitelmassa päätettävä eritellyistä toimenpitiestä, joilla alijäämä katetaan mainitun ajanjakson aikana.

Menneillään on kokonaisvaltinen muutosprosessi ”Raasepori 2020” ja siihen sisältyy koko kaupungin toiminta. Rakennemuutostyö käsittää seuraavat kokonaisuudet: kaupungin organisaatio, kaupungin palvelurakenne ja kaupungin kiinteistöt. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjelman 6.6.2016 toimenpideohjelman päivityksen yhteydessä.

Raaseporin kaupungin henkilöstötilinpäätös vuodelta 2016 on valmistunut. Uutta tänä vuonna on, että työnantaja antaa henkilöstön edustajille mahdollisuuden kirjoittaa lisäyksen henkilöstötilinpäätökseen. Kaupunginhallitus ehdotti, että kaupunginvaltuusto hyväksyy henkilöstötilinpäätöksen 2016.

Kaupunginhallitus myönsi kaupunginjohtaja Tom Simolalle eron omasta pyynnöstä sekä päätti julistaa Raaseporin kaupunginjohtajan viran haettavaksi. Hakuaika alkaa 29.3.2017 ja päättyy 21.4.2017 klo 12.00. Kaupunginhallitus asettaa haastatteluryhmän/rekrytointiryhmän, joka koostuu kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistoista. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistot sekä ryhmäpuheenjohtajat toimivat viiteryhmänä.
Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto voi valita uuden kaupunginjohtajan kesäkuussa 2017.

Kaupungilla on strategia vuosille 2014–2017. Vuosille 2018-2021 on laadittava uusi strategia.
Kaupunginjohtajan on johdettava prosessia ja voitava vaikuttaa uuteen strategiaan. Uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin johdosta strategiaprosessi tulee käynnistää syksyllä 2017.
Strategialuonnos valmistunee tammikuun 2018 alussa, sen jälkeen se voidaan lähettää lausuntokierrokselle. Kaupunginvaltuusto voi siten hyväksyä strategian aikaisintaan maalis-huhtikuussa 2018.
Hanketta ohjaa kaupunginjohtajan johtama ohjausryhmä. Kaupungin ohjausryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: kaupunginjohtaja (puh.joht.), Jeanette Pajunen, Tina Nordman, Simon Store, Antti Jyrkkänen ja Fredrika Åkerö (siht.)
Kaupunginhallitus hyväksyi strategiatyön suuntaviivat ja aikataulun.

Kaupunginhallitus käsitteli lisäksi muutosta 9.4.2017 pidettävien kuntavaalien 2017 vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin. Kaupunginhallitus täydensi kuntavaalin kynnyksellä vaalilautakuntaa
013 – Billnäs skola miespuolisella varamiehellä.

Kansallista veteraanipäivää vietetään vuosittain 27.4. Tämän vuoden teema on ”Sinun veteraanipäiväsi - Din veterandag”. Kaupunginhallitus valitsi kaksi edustajaa olemaan läsnä Kansallsen veteraanipäivän kunnianosoituksessa Tammisaaressa, Snappertunassa, Tenholassa, Bromarvissa, Karjaalla, Mustiolla ja Pohjassa seuraavasti:.
Tammisaari huomionosoitus veteraanikiven luona klo 13.00 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen
Karjaa 1. huomionosoitus Karjaan entisen kaupungintalon edustalla olevan veteraanikiven luona klo 10.45
2. huomionosoitus sankarihaudalla klo 11.00
Mustio huomionosoitus sankarihaudalla klo 11.30
Pohja huomionosoitus sankarihaudalla klo 12.00
Pohja huomionosoitus sankarihaudalla klo 11.00
Bromarv huomionosoitus sankarihaudalla klo 11.00
Snappertuna huomionosoitus sankarihaudalla klo 12.00
Kaupunki hankkii seurakuntien kanssa yhteiset seppeleet.

 

Sote-lausunto

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä muilta jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot liitteenä olevasta luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelyssä. Raaseporin kaupunki päätti antaa lausuntonsa koskien sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädäntöä.

Lausunnossa esitetään mm., että valinnanvapaus sinänsä on hyvä tavoite. Vaarana on, että herkästi haavoittuvat asiakasryhmät, kuten päihde- ja mielenterveysasiakkaat ja lastensuojelun asiakkaat, jäävät puristuksiin. Palvelujen luonteen vuoksi asiakkailla/potilailla ei aina ole käytössään sitä tietoa, jota oikean valinnan tekeminen vaatii. Potilastietojen saatavuuden merkitys on suuri. Nykyisin on käytössä lukuisia erilaisia potilastietojärjestelmiä, ja vaatimuksena on yksi yhtenäinen järjestelmä, jotta potilasturvallisuus voidaan täysin turvata. Ilman tätä ei valinnanvapautta voida suositella laissa nykyisin kuvatussa muodossa. Eri valinnanmahdollisuuksia tulee selventää ja yksinkertaistaa. Lakiesityksessä vaihtoehdot ovat liian epämääräisiä ja monimutkaisia, jotta kuntalainen/kuluttaja voi tehdä valintansa oikein perustein.

On erittäin epätodennäköistä, että kustannusten kasvua pystytään hillitsemään näin laajalla valinnanvapaudella. Laaja tarjonta luo kysyntää ja useiden tahojen kesken jakautuva hoito ja palvelu luovat mahdollisuuksia osa-optimointiin ja asiakkaan pompottamiseen. Tilaaja–tuottaja-malli on monessa maassa todettu tehottomaksi, malliksi, joka lisää byrokratiaa ja resurssien tarvetta.
Lausunnossa todetaan myös, että valinnanvapauden käyttöönotolle tulee vara tarpeeksi pitkä ylimenokausi. Lain määräykset ylimenokaudesta ja niiden perustelut ovat ristiriidassa keskenään.
Ylimenokausi 31.12.2020 saakka maakuntayhtiöiden perustamiseksi ei ole todellinen ylimenokausi, jos yksityiset sosiaali- ja terveyskeskukset ja suu- ja hammashoitoyksiköt aloittavat toimintansa jo 1.1.2019. Jos laki astuu voimaan annettuna aikana, tulisi maakuntien jo vuonna 2018 ryhtyä merkittäviin valmistelutoimenpiteisiin valinnanvapauden suhteen. Aikatalu ei ole kestävä.
Kaupunginhallitus totesi lisäksi, että hallituksen esityksessä ei riittävästi huomioida haja-asutusaluetta eikä kielellisten vähemmistöjen oikeuksia. Kielellisten vaikutusten arviointi tulee suorittaa. Lakiesityksessä tulee turvata perustuslain mukaiset oikeudet saada palvelua omalla äidinkielellään.
Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen esityslistalta kaupungin verkkosivuilla.

Uudenmaan ELY-keskus on vastaanottanut siirtymä-ajan liikennöintisopimusta koskevan muutosesityksen, hakija Hangon Liikenne, Friman & Co. Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt kaupungilta lausuntoa hakemuksen mukaisesta liikenteestä. Lausuntopyyntö koskee reitin SIIRTYMÄ 500163 lupaa, joka on voimassa 31.12.2017 saakka. Hakemus koskee Raaseporin osalta seuraavia muutoksia 5.6.2017 alkaen:
Klo 10:50 M-P Tammisaari - Hanko. Ehdotetaan, että vuoro, joka ajetaan koko vuoden M–P, rajoitetaan liikennöimään vain kouluvuotena. Viime kesänä linja-autovuoroa käytti vain 102 matkustajaa ajalla 1.6.–12.8.2016. Raaseporin kaupungilla ei ole huomautettavaa muutosesityksiin.

 

Tekniset asiat

Rakennusliike Lehto Oy (LY 2034041-6) on jättänyt hakemuksen koskien tontin vuokraamista Gammelbodasta (os. Kalliolahdentie 1). Yhtiö aikoo rakentaa hoivakoteja noin 34 asukkaalle. Rakennus rakennettaisiin yhteen kerrokseen, ja se olisi suuruudeltaan 1195 k-m². Toiminnan tavoitteena on voida tarjota asumista viihtyisissä ja hyvissä tiloissa, joissa erityistarpeet on myös huomioitu.
Kaupunginhallitus päättää, että tontti vuokrataan 30 vuodeksi Rakennusliike Lehto Oy:lle/muodostettavissa olevalle kiinteistöosakeyhtiölle hoivakotien ja ryhmäasuntojen rakentamista varten. Vuotuinen vuokra on 7466 €, joka sidotaan elinkustannusindeksiin. Hinta tarkistetaan indeksillä, mikäli tontti myydään. Mittausyksikkö valtuutetaan laatimaan maanvuokrasopimus em. tärkeimmät ehdot huomioon ottaen.

 

Aloitteita

Valtuutettu Michael Nyberg jätti 11.4.2016 aloitteen koskien tuki- ja avustushakemuksiin liittyvän työn minimoimista kaupungissa. Aloitteen tekijät viittaavat aloitteessaan siihen, että kaupungille jätetyt
hakemukset käsitellään pääasiassa käsin (erityisesti kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopuolella) ja että kaupungin hakemusjärjestelmää pitäisi pyrkiä tehostamaan.
Kaupunkikehitysosasto on vastannut aloitteeseen. Raaseporin kaupungin tavoitteena on lisätä sähköisen järjestelmän käyttöä kaikilla toimialoilla. Nykyisin suurin osa vapaista toimista ja viroista haetaan sähköisen
rekisteröintiohjelman kautta (http://careers.raseborg.fi). Viime vuonna laadittiin sähköinen lomake, jota käytettiin syksyllä kaupunginhallitukselta haetuissa Suomi 100-vuosijuhlaa koskevissa avustuksissa. Kaupunki-kehitysosasto on parantanut sähköistä hakemusta, ja tällä hetkellä yhdistykset voivat sähköisellä lomakkeella hakea avustusta Raaseporin kaupungilta maaliskuun 2017 aikana. Sähköinen hakemus kattaa kaikki toiminta-alueet (sivistys, vapaa-aika, liikunta, nuoriso, kulttuuri ja tilavaraukset).
Kaupunginhallitus hyväksyy aloitteen vastauksen sekä ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että sähköistä hakemusta tulee käyttää ja käyttöä laajentaa kaupungissa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti 8.6.2016 aloitteen koskien lääkäripalveluita ja akuuttivastaanottoa kaupungin terveyskeskuspisteillä.
Aloitteen allekirjoittajat ehdottavat, että kaupunki ryhtyy panostamaan perusterveydenhuoltoon lisäämällä lääkäriresursseja ja allokoimalla ne niin, että TK-lääkärien saavutettavuus taataan kaikissa kolmessa terveyskeskuspisteessä (Tammisaari, Karjaa ja Pohja). Tämä koskisi myös akuuttivastaanottoa. Perusturvalautakunta on vastannut aloitteeseen.
Alueella on ollut lääkäripulaa ja jotta lääkäripalvelut saataisiin jollain tavalla riittämään, niin on tehty päätöksiä lääkäritoiminnan keskittämisestä Tammisaaren ja Karjaan terveysasemille. Jotta toiminta saataisiin vastaamaan paremmin kuntalaisten perusterveydenhuollon lääkäritarpeita ja huomioitaisiin parantunut rekrytointitilanne, valmistelee johtava lääkäri yksityiskohtaisemman suunnitelman perusturvalautakunnalle keväälle 2017 lääkäritoiminnan muutoksista tälle ja ensi vuodelle. dotuksella pyritään valmistamaan Raaseporin asukkaiden mahdollisimman hyvä perusterveydenhuollon lääkäripalveluiden saatavuus Raaseporin terveyskeskuksen siirtyessä osaksi maakuntaa vuoden 2019 alussa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti 19.9.2016 aloitteen, jossa tekijät ehdottavat, että Raaseporin kaupunki selvittää Raaseporin sairaalan kanssa mahdollisuuksia myydä
ruotsinkielisiä sairaalapalveluja Salon seudulle Perniö ja Kemiönsaari mukaan lukien. Perusturvalautakunta on vastannut aloitteeseen.
HUS Raaseporin sairaala on anrtanut lausunnon asiassa.
”Raaseporin sairaala, joka kuuluu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS), tuottaa ensi kädessä erikoissairaanhoidon palveluja perustasolla jäsenkunnille Hanko, Inkoo ja Raasepori. Lisäksi tuotetaan palveluja rajoitetusti sairaanhoitopiirin muille kunnille, etupäässä pääkaupunkialueelle, mutta myös esim. Lohjan alueen kunnille.
Voimassa olevan lainsäädännön mukaan voi erikoissairaanhoitoa tarvitseva henkilö yhdessä lähettävän lääkärin kanssa periaatteessa valita, missä sairaanhoitopiirissä hoito annetaan. Yksi HUSin keskeisistä tavoitteista on ja on ollut lisätä palvelutuotantoa sairaanhoitopiirin ulkopuolisille kunnille. HUS Raaseporin sairaala on siksi myös markkinoinut palvelujaan mm. Kemiönsaarelle ja korostanut kaikissa yhteyksissä sitä, että sairaala on kaksikielinen.”

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä jätti 25.3.2013 aloitteen, jossa ehdotetaan että kaupunginhallitus asettaa toimikunnan laatimaan kaupungille vanhuspoliittisen strategian.
Perusturvalautakunta on vastannut aloitteeseen.
Ikääntyneiden palvelujen suunnitelma vuosille 2017–2019 tehdään kevään 2017 aikana. Suunnittelutyö on menneillään ja ikääntyneiden henkilöiden keskuudessa Raaseporissa on tehty kyselytutkimus ja haastateltu kotihoidon asiakkaita.
Ikääntyneiden tarpeista ja suunnitelman sisällöstä on myös keskusteltava eri työryhmissä. Mukaan otetaan vanhusneuvosto, eri yhdistyksiä ja kolmas sektori. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto
käsittelee suunnitelman kesäkuussa 2017

Kaupunginhallitus päätti antaa yllä mainitut selvitykset tiedoksi ja ehdottaa kaupunginvaltuuston toteavan, että aloitteisiin on täten vastattu ja että ne on loppuun käsitelty.
Lisäksi keskuteltiin Tammisaaren satamamakasiinista. Tekninen johtaja antoi selonteon Satamamakasiinin tilanteesta ja asia merkittiin tiedoksi.

Like it? Share it!