Kokouksessa käsiteltiin HSL:n Helsinki–Karjaa–Helsinki -junaliikennettä koskevaa tarjousta. HSL on antanut suuntaa-antavan tarjouksen koskien junavuoroa, joka osittain korvaisi maaliskuussa 2016 liikennöinnin lopettaneen Y-junan ja joka mahdollistaisi sekä myöhemmän iltavuoron Helsingistä Karjaalle että aikaisemman aamuvoron Karjaalta Helsinkiin. Raaseporin kaupungin aloitteesta HSL on selvittänyt VR:n kanssa mahdollisuutta lisätä kaksi uutta junavuoroa, aamu- ja iltavuoron.

Yhtenä mahdollisuutena on, että Helsingistä Kirkkonummelle noin klo 23:00 lähtevä L-juna jatkaisi Kirkkonummelta Karjaalle.  Arkisin juna palaisi Karjaalta Helsinkiin ensimmäisenä Y-junana noin klo 05:30. 

Tarjous koskee seuraavia junavuoroja: Helsinki–Karjaa ma–su 23:01–00:15 Karjaa–Helsinki ma–pe 05:52–06:47 Lisäliikenteen kokonaiskustannukset väliltä Kirkkonummi–Karjaa on n. 290 000 €/v (+ alv).  Raasepori ja Siuntio jakaisivat kustannukset.

Raaseporin kaupunki päätti solmia HSL:n kanssa sopimuksen ajaksi 8/2017–6/2019 sekä hakea valtionavustusta junavuoroille. 

 

 

Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa neuvotellaan siitä, että junavuorot saadaan yleiseen velvoiteliikenteeseen. Junavuorot arvioidaan sopimuskaudella. Jos käyttäjien määrä on riittävä, sopimusta voidaan pidentää myöhemmin tehtävällä päätöksellä.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2017 talousarvioon tehdään 104 000 euron bruttomäärärahalisäys.

 

Hallintosäännön tarkistaminen

Uudessa kuntalaissa lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä.  Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin usein olivat toimielinten johtosäännöissä, valtuuston työjärjestyksessä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä.  Hallintosääntömallin määräykset tulevat koskemaan hallinnon ja toiminnan järjestämistä, taloutta ja tarkastusta, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä, valtuuston toimintaa sekä luottamushenkilöiden palkkio- ja korvausperusteita. Raasepori 2020 -prosessissa kaupunki on palveluverkkoa koskevien muutosten edessä. Siksi hallintosääntöä on muutettava.  

Uusi kuntalaki astuu kokonaan voimaan 1.6.2017, jolloin uusi valtuusto aloittaa toimintansa. Tässä vaiheessa hallintosääntöön ehdotetaan joitakin muutoksia, jotka johtuvat uudesta laista.  Lisäksi ehdotetaan joitakin muutoksia luottamuselinrakenteeseen.

Parhaillaan työstetään suurehkoa tarkistusta Kuntaliiton uuden hallintosääntömallin mukai-sesti. Tämä valmistunee syksyllä 2017.

Kaupunginhallitus ehdotti hallintosääntöön muutoksia, jotka käsitellään kaupunginvaltuuston ylimääräisessä kokouksessa 18.4.2017.

Raaseporin kaupungilla on Tammisaaren keskustayhdistyksen kanssa sopimus. Nykyinen sopimus on voimassa 1.5.2014–30.4.2018. Työtehtävien uudelleenjärjestelyn yhteydessä vastuu Tammisaaren syysmarkkinoista on siirtynyt teknisen keskuksen hallinnolta kaupunkikehitysosastolle. Osasto on näin ollen vastuussa Tammisaaren syysmarkkinoista 21.–22.9.2017 sekä syysmarkkinoiden järjestelyistä. Kauunginhallitus päätti, että kaupunki tekee lisäyksen kaupungin ja Tammisaaren keskustayhdistyksen nykyiseen sopimukseen. Tämä merkitsee sitä, että Tammisaaren keskustayhdistys vastaa Tammisaaren syys-markkinoiden 2017 markkinapaikkojen myymisestä. Tästä se saa 6 000 €:n korvauksen. Tämä lisäsopimus on voimassa 11.4.–31.10.2017.

 

Uusia jäseniä ja edustajia

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ja kaavoituslautakunnan varajäsen Mia Saloranta on 28.3.2017 ilmoittanut, että hän on muuttanut paikkakunnalta,  minkä vuoksi hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa tehtävään. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee uudet varajäsenet lautakuntiin toimikauden 1.1.2013–31.5.2017 jäljellä olevaksi ajaksi.

Kaavoituslautakunnan ja kulttuurilautakunnan varajäsen Greger Englund on väestörekisteritietojen mukaan muuttanut paikkakunnalta 27.12.2016 ja täten menettänyt vaalikelpoisuutensa tehtävään. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee uudet varajäsenet Englundille lautakuntiin jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.1.2013–31.5.2017.

Oy Novago Ab:n osakkaat kutsutaan Lohjalla 10.5.2017 klo 15.00 järjestettävään sääntömääräiseen yhtiökokoukseen.  Yhtiökokouksessa käsitellään mm. vuoden 2016 tilinpäätöstä, toimintakertomusta ja tarkastuskertomusta sekä yhtiön selontekoa taloudellisesta tilanteesta. Kaupunginhallitus nimesi Thomas Flemmichin kaupungin edustajaksi Oy yhtiökokoukseen.

Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund r.f. (FSB) ja Åbolands Brandkårsförbund kutsuvat kaupungin edustajan osallistumaan FSB:n vuosikongressiin, joka järjestetään Paraisilla 20.–21.5.2017. Kaupunginhallitus nimesi Ulf Heimbergin osallistumaan Paraisilla järjestettävään FSB:n vuosikongressiin 2017

Kansallinen saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden seminaari järjestetään 5.–6.6.2017 Jyväskylän Korpilahdessa sijaitsevassa Alkio-Opistossa. Kaupunginhallitus nimesi Göran Karlssonin ja Torolf Bäckmanin kaupungin edustajiksi.

Göran Karlsson valittiin lisäksi  kaupungin edustajaksi I samma Båt - Samassa Veneessä rf ry:n kevätkokoukseen . Ann-Britt Lindgren edustaa kaupunkia Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry:n kevätkokouksessa.

Terveyspalvelujen päällikön virka muutetaan ylihoitajan viraksi 1.5.2017 alkaen. On osoittautunut, että terveyspalvelujen päällikön nimike poikkeaa muiden kuntien ja myös sairaaloiden saman tehtävänkuvauksen nimikkeistä.  Useimmissa paikoissa käytetään ylihoitajan nimikettä.  Terveyspalvelujen päällikön nimike pitäisi muuttaa ylihoitajan nimikkeeksi sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen valmistavana toimenpiteenä. Terveystieteiden maisteri Annika Rehn siirretään ympärivuorokautisen asumisen yksikönpäällikön virasta ylihoitajan virkaan 1.5.2017 alkaen.

 

Leasingsopimus Tammiharjun päärakennuksesta

Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Tammiharjun päärakennuksen, F-talon, peruskorjaus rahoitetaan rahoitusleasingilla. Rakennuksen omistusoikeus siirtyy rahoittajalle.  Rahoittaja eli Kuntarahoitus Oyj ostaa rakennuksen siihen kirjanpitoarvon mukaiseen hintaan, joka rakennuksella on kaupungin taseessa.  Rakennuksen arvo per 31.3.2017 on 773 136,79 €, mikä tulee rakennuksen kauppahinnaksi.  Kaupunki laskuttaa Kuntarahoitus Oyj:ltä tämän summan, joka lisätään rahoitussopimukseen.  Leasingsopimuksen limiitti on näin ollen n. 8 800 000 €.  Leasingsopimus tehdään 25 vuodeksi.  Kaupunki voi kuitenkin halutessaan lyhentää kauppasumman osuutta aikaisemmin.

Tontti (710-11-559-4, os. Raaseporintie 37) vuokrataan Kuntarahoitus Oyj:lle, erillinen asia kaupunginhallituksen kokouksessa 10.4.2017.

Valmistelija valtuutetaan laatimaan F-talon kauppakirja valmistelun ehtojen mukaisesti. Tässä tapauksessa on kyse irtaimen omaisuuden luovuttamisesta.

Kaupunginhallitus päätti myydä Tammiharjun päärakennuksen, F-talon, Kuntarahoitus Oyj:lle hintaan 773 136,79 €.  Kuntarahoitus Oyj:n kanssa laaditaan kauppakirja valmistelun ehtojen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti vuokrata tontin Kuntarahoitus Oyj:lle Tammiharjun sairaala-alueen nk. F-talon saneeraushankkeen toteuttamista varten.

Vuotuinen vuokra on 24 000 €, joka sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokra-aika on 40 vuotta. Vuokraaja maksaa lisäksi tontin kiinteistönmuodostamiskustannukset. Muilta osin luovutus tehdään vuokrasopimuksessa tarkemmin määritetyin ehdoin. Valmistelu saa valtuudet tehdä teknisiä tarkistuksia sopimukseen.

Valtuusto on päätöksellään 13.2.2017, § 9 hyväksynyt Oikotien asemakaavan.  Valitusajan kuluessa on ELY-keskus jättänyt oikaisukehotuksen. Valituksia ei ole tehty. Maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n mukaan kunnan tulee tehdä päätös oikaisukehotuksesta johtuen kuuden (6) kuukauden kuluessa.

Muutoksen ovat luonteeltaan sellaisia, että kaavaa ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä hyväksyy Uudenmaan ELY-keskuksen oikaisukehotuksen sekä hyväksyy muutetun Oikotien asemakaavan.

Kaupunginhallitus päätti valita Oy Opportunity Ab:n toteuttamaan tarjouksen koskien Tammisaaren satama-alueella olevan kiinteistön vuokrausta. Määräaikaan mennessä jätettiin neljä tarjousta. Tarjouksen jättivät Oy Opportunito Ab, Ab Active Sport Club Oy, Ekenäs Segelsällskap rf. ja deLiza Ab. Kaupunki allekirjoittaa alueen saaneen hakijan kanssa varaussopimuksen, jossa myönnetään käyttöoikeus alueeseen 12 kuukaudeksi.  Varaussopimusta pidennetään pyydettäessä vielä 12 kuukaudella. Tämän jälkeen pidennystä myönnetään vain, jos vuokralainen voi osoittaa konkreettisia suunnitelmia pikaisesta rakentamisesta.  Varaussopimuksesta ja varaussopimuksen pidentämisestä peritään kerrallaan 1 400 €.  Varausmaksua ei palauteta.

Vuokrasopimus allekirjoitetaan, kun hakija voi tehdä selkoa siitä, että on laadittu sellaiset rakennuspiirustukset, joilla on rakennusvalvonnan arvioinnin mukaan edellytykset saada alueelle rakennuslupa.  Lähtökohtana on, että alue rakennetaan kahdessa vuodessa. 

Raaseporin kaupunginvaltuusto päätti 11.4.2016 siitä, mihin kaupungin hallinto sijoittuu. Siinä yhteydessä päätettiin myös, että Karjaan keskustan hallinto- ja toimistorakennuksista tehdään kokonaisvaltainen selvitys. Selvitys on tehty läheisessä yhteistyössä Arkkitehtitoimisto Minkkinen Oy:n, Raaseporin kaupungin teknisen keskuksen, tilahallinnon, sivistystoimen kanslian, nuorisotoimiston, Karjaan kirjaston, Raaseporin kansalaisopiston, Raaseporin musiikkiopiston ja Raaseporin kaupungin kulttuuritoiston kanssa, mikä on myönteistä hankkeelle. Kaupunginhallitus merkitsi selvityksen tiedoksi.

 

Aloitteita

Kaupunginhallitus käsitteli lisäksi aloitetta, joka koski  avantouintimahdollisuuksien parantamista Raaseporissa. Aloite jätettiin 2.12.2013 ensimmäisenä allekirjoittajana Mats Lagerstam.

Tekninen lautakunta on käsitellyt aloitteen.  Vastauksessa todetaan, että sauna sisältyy suurempaan kokonaisuuteen, ja sitä tarkastellaan nyt kokonaisratkaisussa, johon sisältyvät sekä uimaranta että Simmis. Kokonaisratkaisu sisältää myös rantalinjan Pohjoissatamasta aina nk. Vanhaan saunaan asti. Lisäksi siihen kuuluvat vierassatama ja Naturum sekä alueen ravintolamahdollisuudet, leikkipuistot ja virkistysmahdollisuudet.

Kyseinen suunnitelma tulee aikataulun mukaan kaupunginhallitukselle toukokuussa 2017.  Tarkoituksena on pidemmällä aikavälillä uusia aloitteessa mainitut tilat sekä kehittää koko Stallörsparkenin aluetta. 

Diana Nyberg-Lindholm ym. jättivät kaupunginvaltuuston kokouksen 12.11.2012 yhteydessä aloitteen koskien tarvetta muodostaa työryhmä laatimaan ehdotus siitä, miten Raaseporin kaupungin ruokahuolto organisoidaan. Uudesta organisaatiosta johtuen on ruokahuoltoselvityksen teossa ollut katko vuoden 2016 aikana.  Tekninen lautakunta otti sen jälkeen aloitteen käsiteltäväksi.

Tekninen lautakunta totesi vastauksena aloitteeseen, että ruokahuoltotyöryhmä jatkaa selvitystyötä uudella ryhmällä, johon kuuluvat Werner Orre (teknisen lautakunnan puheenjohtaja), Jorma Pelkonen (teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja), Anna Friberg (tilahallintopäällikkö) ja Tove Damèn-Wikholm (ruokahuoltopäällikkö).

Vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen koskien Karjaan ja Tammisaaren yleiskaavoitusta. Aloitteen tekijä esittää, että pienimittakaavaisesta ”postimerkkikaavoituksesta” luovuttaisiin.  Niiden sijaan tulisi Karjaan ja Tammisaaren aluetta suunnitella kokonaisuutena ja alueelle olisi tehtävä yleiskaava, jonka suunnittelualue olisi riittävän laaja. Vastauksena aloitteeseen todetaan, että alueelle on alettu laatia Karjaan ja Tammisaaren välisen alueen osayleiskaavaa.  Laadittava kaava on Horsbäck–Leppi osayleiskaava, joka on parhaillaan ehdotusvaiheessa.   Kaavaan on yhdistetty luonnosvaiheessa olleet erilliset kaksi kaavaa: Karjaan läntisen taajaman osayleiskaava ja Horsbäck–Kärrbyn osayleiskaava.  Kaupungin on mahdollista myös laatia laajempaa aluetta koskeva kehityskuva sekä yleiskaavat Karjaan ja Tammisaaren keskustaajamiin. 

Miikka Soivio ym. jättivät 23.5.2016 aloitteen, jossa aloitteen tekijät ehdottavat, että valtuustolle ryhdytään esittämään neljännesvuosittain talousseurantaraportit eri hallinnonaloilta.

Vastaavia toimialajohtajia ehdotetaan seurantaraporttien esittelijöiksi. Asiaa on  käsitelty konsernijaostossa. Kaupungin hallintosäännön mukaan johtavat viranhaltijat vastaavat talouden ja toiminnan seurannasta ja raportoinnista.  Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan yksiköt raportoivat kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain toiminnan ja talouden toteutumasta. Raportti toimitetaan myös kaupunginvaltuustolle tiedoksi.  Kaupunginvaltuuston kokoukset sijoittuvat ajoittain siten, että neljännesvuosiraportit tulevat kaupunginvaltuustolle tiedoksi pienellä viiveellä.  Informaatioita raporteista saa kuitenkin aina heti verkosta kaupunginhallituksen käsiteltyä raportit.

Toiminnallista ja taloudellista seurantaa kehitetään jatkuvasti tavoitteena nopeuttaa ja parantaa raportointia.  Kuluvan vuoden talousarvio ja taloussuunnitelma on muotoiltu uudelleen siten, että niistä voi paremmin seurata tavoitteita ja poikkeamia.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuutettu Harry Yltävä on 8.6.2009 jättänyt aloitteen koskien yrittäjävetoista brändityötä.  Aloitteessa painotetaan tarvetta asettaa työryhmä organisoimaan Raaseporin brändityötä.  Aloite on laadittu kaupungin ensimmäisenä toimintavuonna 2009, ja silloin kaupungilla oli strategia ja visuaalinen linja (13.9.2010), joka pitkälti oli Raaseporin tavaramerkin perustana.  Raaseporin perustamisen jälkeen strategiaa on päivitetty kerran (Raaseporin kaupungin strategia 2014–2017) ja nyt on jälleen aika uusia strategia (vuosille 2018–2021).  Kaupungin visuaalista linjaa tullaan lisäksi päivittämään sekä laatimaan rinnakkain siihen liittyvä markkinointistrategia.  Edellä mainittujen työprosessien yhteydessä eri osapuolten kanssa käydään arvopohja-keskusteluja.  Strategiatyössä, johon otetaan mukaan yrittäjiä, asukkaita, työntekijöitä, sidosryhmiä ja lapsia, annetaan mahdollisuus osallistua prosessiin. Kaupunkikehitysosasto vastaa kyseisestä työstä, joka jatkuu vuoden 2017 aikana.

Erillisen työryhmän asettaminen näitä kysymyksiä varten ei ole optimaalista tässä vaiheessa, kun otetaan huomioon, että verkostoituminen ja työprosessit ovat aivan hiljattain päässeet käyntiin.

Kaupunginhallitukselle ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että em. selonteko merkitään tiedoksi, ja toteaa, että aloitteeseen on täten vastattu ja että se on loppuun käsitelty.

Like it? Share it!