Kokouksessa keskusteltiin uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnista. Määräaikaan 1.4.2017 klo 12 mennessä saapui 12 hakemusta. Kaikki hakijat eivät täytä kelpoisuusvaatimuksia.

Kaupunginhallitus päättää pidentää hakuaikaa perjantaihin 12.5.2017 klo. 12.00 asti. Aikaisemmin jätetyt hakemukset huomioidaan.

Kaupunginhallitus antaa luettelon valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään kaupunginvaltuustolle vaalilain 95 §:n mukaisesti. Raaseporin vaalitulos on myös kuulutettu kaupungin verkkosivulla.

Kaupunginhallitus keskusteli lisäksi Raaseporin kouluverkon käsittelyaikataulusta. Kaupunginvaltuuston päätös sulkea Västerby skola, Snappertuna skola ja Klinkbackan koulu 1.8.2018 lukien ei ole saanut lain voimaa hallinto-oikeudelle jätettyjen valituksien johdosta. Päätöksen voi panna täytäntöön jätetyistä valituksista huolimatta, koska täytäntöönpanokieltoa ei ole annettu. Kaupunginvaltuuston päätti myös, että muilta osin kouluverkkoa tarkistetaan vuonna 2017 kokonaisuutena koskien Katarinaskolania, Billnäs skolaa, Svartå skolaa, Mustion koulua ja Kiilan koulua sekä että sivistyslautakunta vahvistaa uudet oppilaaksiottoalueet ja laatii Ekenäs gymnasiumille ja Karis-Billnäs
gymnasiumille yhdistämismallin. Strategia- ja talousarviotyöllä on vahva yhteys uuteen kouluverkkoon, minkä vuoksi molempia tulee käsitellä syksyllä 2017.
Kaupunginhallitus päätti, että kouluverkkokysymystä käsitellään samanaikaisesti strategia- ja talousarviotyön kanssa syksyllä 2017.

Tilintarkastuksen yhteydessä on tullut esiin tarve tehdä joitakin teknisiä tarkistuksia ja täydennyksiä tilinpäätöksen 2016 kahteen liitetietoon. Ne eivät vaikuta vuoden 2016 tulokseen.
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen 2016 tarkistukset ja täydennykset.

Uudenmaan ELY-keskus pyytää kaupungilta lausuntoa J. Vainion Liikenne Oy:n liikennöintisopimusta koskevasta muutosesityksestä. Hakemus koskee Raaseporin osalta seuraavia muutoksia 5.6.2017 alkaen:
Klo 10.30 M–S Helsinki–Karjaa Vuoro ajetaan M–L. Menot ylittävät tulot pyhävuorojen osalta.
Klo 08.10 LS Karjaa–Virkkalan risti Vuoro ajetaan L. Menot ylittävät tulot pyhävuorojen osalta.
Klo 12.30 M–S Karjaa–Tammisaari Vuoro ajetaan M–L. Menot ylittävät tulot pyhävuorojen osalta.
Klo 19.45 SS Karjaa–Tammisaari Uusi vuoro matkustajien pyynnöstä
Raaseporin kaupungilla ei ole huomautettavaa muutosesityksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja koskevaksi laiksi. Lakiesitys on perusteluiltaan joiltakin osin vielä keskeneräinen ja se täydentyy lausuntovaiheen jälkeen.

Raaseporin kaupunki toteaa lausunnossa mm., että valinnanvapauden ja palvelujen saatavuuden osalta tulee olemaan vaikeata saavuttaa optimaalinen ratkaisu Uudenmaan tapaisella alueella, jolla on niin vahvoja kaupunkialueita. Kun Uudellemaalle lisäksi aiotaan luoda erityinen kuntayhtymäratkaisu, tulevat paikalliset vaikuttamismahdollisuudet olemaan vähäisiä.
Koska maakunnan on tarkoitus vastata mm. lisäpalveluja ja sotea koskevien palvelujen koordinoinnista, ne tulevat ohjautumaan kauas palveluja tarvitsevista. Merkittävä osa tuotantovastuusta siirtyy muille toimijoille. Tällöin on olemassa suuri vaara, että erityisryhmillä (pitkäaikaistyöttömät, henkilöt, joilla on erityistarpeita, nuoret) on vaikeuksia löytää oikea-aikaista apua.
Nyt ehdotettava malli voi tehokkaan aktivoinnin ja suoritusvaatimusten avulla varmasti toimia hyvin työttömyyden alkuvaiheessa, mutta kun tämä apu ei auta, edellytetään paikallisia ratkaisuja ja asiakkaiden kohtaamista, mitä ei voida korvata sähköisillä palveluilla. Ei voida luottaa siihen, että sähköiset palvelut olisivat tehokkaita työttömyyden alussa. Tanskan mallista on puhuttu paljon. Mallissa ilmoittaudutaan työttömäksi aina henkilökohtaisesti, jolloin siihen kuuluu henkilökohtainen tapaaminen. Sellaista ei sisälly tähän ehdotukseen. Peruskunnan kannettaviksi jäävät työllistymisvelvoitteet ovat jääneet keskeneräisiksi. Kunnalla on jatkossakin kuuden kuukauden työllistämisvastuu 57 vuotta täyttäneistä henkilöistä. Muita selkeitä tehtäviä ei ole. Asia pitäisi nähdä kokonaispakettina ja kantaa tulisi ottaa seuraaviin tehtäviin: kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, nuorten työpajatoiminta, etsivä nuorisotoiminta, työttömien toimeentulotuki, kuntien osuus työmarkkinatuesta, tukityö, henkilöt jotka eivät ole työmarkkinoiden käytettävissä, mutta jotka nostavat työmarkkinatukea.
Kaupunginhallitus päätti antaa valmistelun mukaisen lausunnon. Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa hallituksen valmistelusta osoitteessa http://www.raasepori.fi/esityslistat-ja-poytakirjat

Tekniset asiat
Inkoon yhdyskuntatekninen lautakunta on pyytänyt Raaseporin kaupungilta lausuntoa Inkoon manneralueiden yleiskaavaehdotuksesta. Raaseporin kaupunki katsoo olevan koko seudun eduksi, että Inkoon kunta ylläpitää ajanmukaisia yleiskaavoja alueellaan. Käynnissä oleva yleiskaavoitus pohjautuu Uudenmaan maakuntakaavan tavoitteisiin sekä kunnan omaan maankäyttöstrategiaan. Muutoin Raaseporin kaupungilla ei ole mitään huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Kaupunginhallitus päätti antaa valmistelun mukaisen lausunnon.

Kaupunginhallitus päätti, että osa vanhainkoti Bromarfhemmetin kiinteistöstä tarjotaan myytäväksi. Tekniselle keskukselle annetaan yhteistyössä kehitysosaston kanssa tehtäväksi hoitaa asia. Tekninen keskus antaa asiantuntevan ulkopuolisen arvioijan arvioida kohteen arvon käyvän hinnan saamiseksi. Samanaikaisesti tarjouspyyntö on nähtävillä ajalla 25.4.–9.5.2017 (kaksi viikkoa), jotta kaikki asiasta kiinnostuneet voivat jättää tarjouksen. Kohteen myynnistä ilmoitetaan selkeästi. BORT Kaupunginhallitus ottaa tarjousten jättämisen jälkeen kantaa tarjouksiin kokouksessaan 22.5.2017 sekä pidättää itselleen oikeuden tarvittaessa hylätä jätetyt tarjoukset.


Lisäksi kaupunginhallitus päätti käynnistää Punasuon alueen kaavamuutoksen mm. viittaamalla siihen, että asemakaava on vahvistettu vuonna 1979 ja sitä voidaan pitää vanhentuneena.
Kaavamuutos tehdään kaupungin omana työnä vuosina 2017–2018.


Tekninen keskus on pyytänyt ilmoituksella tarjousta Lepissä sijaitsevasta tontista. Määräaikaan mennessä on jätetty kolme (3) tarjousta: Oy Teboil Ab, Fab AD Fastigheter Ab ja Bar & Grill Ekenäs Ab.
Kaupunginhallitus päättää hylätä Bar & Grill Ekenäs Ab:n tarjouksen, koska se on ehdollinen ja koska sitä ei voi verrata muihin tarjouksiin.
Kaupunginhallitus päättäi myydä tontin kiinteistöosakeyhtiö Fab AD Fastigheter Ab:lle hintaan 153 200 €. Mittausyksikkö valtuutetaan laatimaan kauppakirja em. tärkeimmät ehdot huomioon ottaen.

Tammisaaren asema-alueen viereisten tonttien omistaja omistaja on jättänyt kaavoitusaloitteen, jonka tavoitteena on mm. suurentaa nykyistä liiketonttia sekä lisätä sen rakennusoikeutta n. 700 k-m². Viereinen tontti muutettaisiin pysäköintipaikaksi, jonne liikenne kulkisi kahdelta eri suunnalta.
Kaupunginhallitus päättää panna alulle em. kaavamuutoksen. Ennen kaavamuutostyön aloittamista aloitteentekijän ja kaupungin on laadittava sopimus kaavamuutostyön aloittamisesta.
Kaupunkisuunnitteluosasto hyväksyy kaavoituskonsultin erillisellä päätöksellä ennen kaavamuutostyön aloittamista. Kaupunginhallitus hyväksyy kaavamuutostyön aloittamista koskevan sopimusluonnoksen.
Ennen kuin asemakaavan muutos hyväksytään, maanomistajan kanssa tulee solmia maankäyttösopimus. Valmistelijat valtuutetaan tekemään sopimukseen teknisiä tarkistuksia.
Raaseporin kaupungissa on tehty maaliskuun aikana neljä kiinteistönluovutusta, joissa kaupungilla voi olla etuosto-oikeus. Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan.

Like it? Share it!