Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan mm. neljännesvuosiraporttia 1.1-31.3.2017 ja merkitsi sen tiedoksi sekä toimittaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Koska jotkut luottamustoimet ovat lopettaneet toimintansa edellisen 8.12.2014 tehdyn tarkistuksen jälkeen, palkkiosääntöä on päivitetttävä. Täydennyksen yhteydessä palkkioiden suuruutta ei muutettu, joten palkkiot ovat näin ollen edelleen vuoden 2008 tasolla. Tämän vuoksi ehdotetaan nyt noin 15 %:n korotusta sekä kokouspalkkioihin että vuosipalkkioihin. Menojen kasvu kompensoituu osittain sillä, että luottamuselinten määrä on pienentynyt ja osittain sillä, että luottamushenkilöiden kokonaismäärä on tippunut vuodesta 2008, koska jäsenten lukumäärä on useassa toimielimessä pienentynyt.

Kaupunginhallitus ehdottaa siksi, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen uudeksi palkkiosäännöksi.

Lisäksi käsiteltiin henkilökohtaista lisää vt.kaupunginjohtajalle. Kaupunginsihteeri toimii vt. kaupunginjohtajana kunnes uusi kaupunginjohtaja on palkattu ja aloittanut virassaan. Tämän johdosta kaupunginsihteerin palkka tulee tarkistaa. Kaupunginhallitus myöntää vt. kaupunginjohtaja Thomas Flemmichille henkilökohtaisen lisän, joka on suuruudeltaan 2 000 €/kk. Lisä maksetaan 1.5.2017 lukien siihen asti kunnes uusi kaupunginjohtaja aloittaa virassaan.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä kolmivuotisella siirtymäkaudella 1.1.2019 alkaen. Siirtymäkauden
aikana maakunta sitoutuu vuokraamaan kunnan nykyiset sote-kiinteistöt.
Koska Raaseporin kaupunginvaltuusto ei erillisillä päätöksillä (vain osana talousarvio- ja taloussuunnitelmaa 2017–2019) ole vahvistanut olemassa olevaa järjestelmää koskien sisäisiä vuokria, kaupunginhallitus
ehdottaa, että maakuntien ja kuntien välillä solmittavat vuokrasopimukset noudattavat valtioneuvoston asetuksessa määrättyjä periaatteita. Tämä johdosta kuntia kohdeltaisi tasaver-taisesti määritettäessä sote-kiinteistöjen vuokria. Tämän johdosta kuntia kohdeltaisiin tasavertaisesti määritettäessä sote-kiinteistöjen vuokria. Raaseporin kaupungilla ei ole huomautettavaa asetuksen muotoilusta.

Edustajat
Kaatuneiden muistopäivää vietetään sunnuntaina 21. toukokuuta 2017. Kaupunginhallitus on aikaisempina vuosina valinnut kaksi edustajaa olemaan läsnä Kaatuneiden muistopäivän
kunnianosoituksessa Tammisaaressa, Snappertunassa, Tenholassa, Bromarvissa, Karjaalla, Mustiolla ja Pohjassa. Seurakuntien kanssa on hankittu yhteiset seppeleet, ja kaupunginjohtajan assistentti Tina
Collan-Weber kaupunginkansliasta on toiminut vastuuhenkilönä.

Kaupunginhallitus päätti, että seuraavat edustajat osallistuvat alla mainittuihin seppeleenlaskuihin:
Ralf Gahnström, Timo Puumalainen - Tammisaari päiväjumalanpalvelus klo 10, seppeleenlasku sankarihaudalla klo 09.00
Anders Walls, Mikko Luukkonen - Karjaa päiväjumalanpalvelus klo 10, seppeleenlasku sankarihaudalla klo 11.45
Kerstin Illander, Mikko Luukkonen - Mustio ei jumalanpalvelusta, seppeleenlasku sankarihaudalla klo 12.30
Martin Glader, Lars Sune Lindholm - Pohja päiväjumalanpalvelus klo 12, seppeleenlasku sankarihaudalla klo 11.30
Maj-Britt Malmén, Göran Strömberg - Bromarv jumalanpalvelus klo 12, jonka jälkeen seppeleenlasku sankarihaudalla
Mikael Nyberg, Bjarne Holmberg - Tenhola päiväjumalanpalvelus klo 10, jonka jälkeen seppeleenlasku sankarihaudalla
Sven Holmberg, Torolf Bäckman - Snappertuna päiväjumalanpalvelus klo 12, jonka jälkeen seppeleenlasku sankarihaudalla

Kaupunginhallitus nimesi Jorma Saariston edustajaksi ja Ann-Katrin Benderin henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Luksian, Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 18.5.2017. Mahdolliseen ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 16.6.2017 kaupunginhallitus valitsee yhden edustajan.

Kaupunginhallitus nimesi Thomas Flemmichin kaupungin edustajaksi Axxell Utbildning Ab:n yhtiökokoukseen 19.5.2017. Flemmich nimettiin myös kaupungin edustajaksi Fastighets Ab Kustregionens utbildningsfastigheterin yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.5.2017.

Kaupunki on saanut kutsun Raaseporin Sydänyhdistyksen 50-vuotisjuhla 27.5.2017 klo 16.00 Hotelli Sea Frontissa Tammisaaressa. Kaupunginhallitus päätti delegoida asian sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajalle.

Tekniset asiat
Alfa Omega Raseborg rf on tarjoutunut tekemään suunnitteluvarauksen alueesta Tammisaaren Västerbyssä. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää ja rakentaa hyvinvointia ja elämän laatua painottava asumisyhteisö vanhuksille. Konseptiin kuuluu myös kulttuurikeskus ja ravintola. Rakentamisen suunniteltu laajuus olisi 3671 m2 ka, jakautuen asumiseen (2166 m2 ka), julkisiin tiloihin (1355 m2 ka) ja lastentarhaan(150 m2 ka).

Kaupunginhallitus päätti myöntää Alfa Omega Raseborg rf:lle suunnitteluvarauksen noin 26 660 m2 suuruiselle alueelle, joka kuuluu kiinteistöihin 710-9-9350-1 ja 710-410-1-18. Päätöksellä
suunnitteluvarauksesta käynnistetään myös alueen asemakaavoitus. Suunnitteluvaraus on voimassa 24 kuukautta siitä päivästä, kun kaupunginhallituksen päätös on tullut voimaan. Valmistelu sai valtuudet tehdä teknisiä tarkistuksia liitteenä olevaan sopimusluonnokseen.

Kemiönsaaren kunnan tekninen lautakunta pyytää Raaseporin kaupungin lausuntoa ehdotuksesta Dragsfjärdin itäisen saariston tarkistetuksi rantaosayleiskaavaksi. Lausunto tulee jättää viimeistään
9.6.2017 Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle.
Raaseporin kaupunki toteaa lausunnossaan, että kaava-alue rajoittuu Raaseporin kaupunkiin noin 12 kilometrin pituisella merialueella läntisimmässä saaristossa. Raaseporiin rajoittuvassa kaavaehdotuksen osassa on osoitettu tavallista vapaa-ajan rakentamista ja rakennustiheys vastaa Raaseporin saaristossa sovellettua. Raaseporin kaupunki katsoo, että on tärkeää että yleiskaavat pidetään ajankohtaisina ja että nyt ajankohtainen tarkistus on perusteltua. Kaavaehdotuksella ei voida katsoa olevan merkittäviä vaikutuksia Raaseporin kaupungille. Muutoin Raaseporin kaupungilla ei ole mitään huomautettavaa kaavaehdotuksesta.

Aloitteita
Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa eräässä aloitteessa, että kaupunki selvittää yhdessä naapurikuntien kanssa länsiuusmaalaisen joukkoliikenneyhtiön perustamista. Kuntayhtymä omistaisi yhtiön.
Raasepori on mukana Länsi-Uudenmaan henkilöliikennelogistiikkoa koskevassa yhteistyösopimuksessa. Seutu jakaa henkilöliikennelogistiikon kustannukset siten, että Lohjan kaupunki vastaa puolesta kustannuksista ja muut kunnat
jakavat toisen puolen kustannuksista asukasluvan mukaan. Henkilöliikennelogistiikko valvoo länsiuusmaalaisten kuntien intressejä seudun liikenteen kehittämisessä. Tehtäviin kuuluu myös asiantuntijanavun ja neuvojen antaminen kuntien henkilöliikenteestä vastaaville.
Henkilöliikennetyöryhmä vastaa henkilö- ja joukkoliikenteen seudullisesta yhteistyöstä. Ely-keskus on laatinut yhtenäisen yhteistyöjärjestelmän ja eri puolilla Uuttamaata toimii vastaavia ryhmiä. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston merkitsevän yllä esitetyn asian tiedoksi ja toteavan, että aloite on näin saanut vastauksen ja on loppuun käsitelty.

Sven Holmberg jätti kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti aloitteen. Aloitteen allekirjoittaja ehdottaa että, kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle sopivalla tavalla valtuuston päätöksistä tehdyistä valituksista, kuten myös sellaisista tuomioistuinpäätöksistä, jotka vahvistavat, muuttavat tai kumoavat jonkun valtuuston tekemän päätöksen.
Valtuutettu Sven Holmbergin aloitteessa tekemä ehdotus on hyvä ja perusteltu ottaen huomioon valtuutettujen työ ja tiedonkulku valtuutettujen ja kuntalaisten välillä.
Luottamuselinten jäsenille voidaan tiedottaa sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti ilmoitusasiana toimielimen seuraavassa kokouksessa. Useimmat päättävät toimielimet kokoontuvat vähintään kerran (1) kuukaudessa ja kaupunginvaltuusto 8–9 kertaa vuodessa.
Tehdyistä valituksista ja ilmoitusasioina pöytäkirjatuista tuomioistuin-päätöksistä tiedottamisen etuna on, että informaatio kulkee myös yleisölle, mikä lisää hallinnon läpinäkyvyyttä.
jäsenille päätöksistä tehdyistä valituksista sekä sellaisista tuomioistuinpäätöksistä, joista toimielin on antanut päätöksen.
Kaupunginhallitus ilmoittaa kaupunginvaltuustolle edellä mainitun sekä ehdottaa kaupunginvaltuuston toteavan, että aloitteeseen on täten vastattu ja että se on loppuun käsitelty.

Diana Nyberg-Lindholm ym. jättivät aloitteen koskien Raaseporin kaupungin yhdistyksille, yrityksille ja muille organisaatioille vuosittain jakamia avustuksia. Aloitteen tekijät ehdottavat, että vuosittain jaettavaan vuositilinpäätökseen liitettäisiin luettelo jaetuista avustuksista.
Perusteluna on, että päätöksentekijät ja kansalaiset saisivat selvän kuvan jaetuista avustuksista.
Vuodelta 2010 peräisin olevat avustuksien myöntämistä ja tilojen vuokraamista koskevat säännöt ovat jo pidemmän aikaa olleet tarkistamisen ja täydennyksen kohteena. Muun muassa yhdistyksien vuokrauspolitiikan
muotoilemiseen sekä yhdistyksien toiminnan ja taloudellisen tilanteen analysointiperiaatteeseen liittyvät kysymykset ovat olleet syynä siihen, että luottamuselimille ei vielä ole voitu esittää päätettäväksi tarkistettua säännöstöä. Kaupunginhallitukselle tullaan kuitenkin vuoden 2017 toisella puoliskolla antamaan ehdotus. Asian valmistelussa otetaan myös huomioon aloitteentekijöiden esittämät kysymykset. Päätöksien liitteenä on luettelo niistä avustuspäätöksistä, joita kyseiset luottamuselimet ovat tehneet. Luetteloon voi tutustua kaupungin kotisivulla. Kaikista päätöksistä ei kuitenkaan vielä ole laadittu yhteenvetoja. Kyseistä rekisteriä voi vastaisuudessa ylläpitää, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi ja perustelluksi työmäärään nähden. Vuoden 2017 tilipäätöksen laatimisen yhteydessä päätetään erikseen, pitääkö kyseisen luettelon sisältyä tilinpäätökseen.
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee yllä esitetyn selvityksen tiedoksi sekä toteaa, että aloitteeseen on täten vastattu ja se on loppuun käsitelty.

Raaseporin kaupungin vakuutusmeklari Ulf Kjerin NK Vakuutusmeklarit hoiti kaupungin ja sen tytäryhtiöiden vakuutusten kilpailutuksen ajalle 1.1.2013 toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Hankintajohtokunta valitsi vakuutusyhtiö Fennian kaupungin ja sen tytäryhtiöiden vakuutusyhtiöksi.
Kaupungin vakuutukset ovat olleet voimassa neljä vuotta, joten ne tulisi kilpailuttaa uudestaan. Kaupungin vakuutusmeklari on työstänyt ehdotuksen tarjouspyynnöksi, jossa valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kaupungin vakuutussuojaa tulisi laajentaa siltä osin kuin se koskee johdon vastuuvakuutusta ja oikeusturvavakuutusta.
Kaupunginhallitus päättää antaa toimeksiannon kaupungin vakuutusmeklareille NK Vakuutusmeklarit hoitaa hankintaprosessi ja edelleen tehtäväksi hankintajohtokunnalle valita toimittaja kaupungin vakuutuksille.

Kaupunginhallitus kävi lähetekeskustelun ehdotuksesta rakennusjärjestykseksi, joka on ollut nähtävillä 10.3.–10.4.2017. Kaikkiaan on tullut 12 lausuntoa ja 4 muistutusta. Tarkoituksena on, että lausunnot, muistutukset, vastineet ja lopullinen ehdotus rakennusjärjestykseksi käsitellään ja hyväksytään kaupunginhallituksessa 22.5.2017 sekä tämän jälkeen kaupunginvaltuustossa. Nähtävillä olleeseen rakennusjärjestysehdotukseen voi tutustua täällä. Ehdotus palautettiin.

Like it? Share it!