Kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtajan valintaa kokouksessaan 12.6.2017. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto suorittaa kaupunginjohtajan valinnan kokouksessaan 19.6.2017.

Kaupunginhallitus keskusteli Bromarvin kalasatamahankkeesta ja totesi, että Bromarvin kalasatamahankkeen 200 000 €:n määräraha otetaan huomioon ehdotuksessa vuoden 2018 investointitalousarvioksi.

 

Kaupunginhallitus vahvisti syksyn 2017 kokouspäivät seuraavasti: 21.8.2017, 4.9.2017, 18.9.2017, 26.09.2016, 2.10.2017, 16.10.2017, 6.11.2017, 20.11.2017, 27.11.2017, 11.12.2017.

Seuraavat päivämäärät varattiin alustavasti kaupunginvaltuuston kokouspäiviksi: 25.09.2017 13.11.2017 04.12.2017.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen varsinaisten kokousten pöytäkirjat toimikaudella 1.6.2017–31.5.2019 on nähtävänä yleisessä tietoverkossa  www.raasepori.fi kymmenentenä kokouksen jälkeisenä päivänä.  Kaupunginhallituksen ylimääräisen kokouksen pöytäkirja asetetaan samanaikaisesti nähtäville seuraavan varsinaisen kokouksen pöytäkirjan kanssa.

Kaupunginvaltuusto on Raasepori 2020-prosessin yhteydessä päättänyt sivistystoimen muutetusta organisaatiosta.  Siltä osin kun muutos koskee opetustoimen hallintoa, tullaan uuden organisaation myötä yhdistämään nykyiset, kaksi kielen perusteella jaettua osastoa yhdeksi osastoksi. Ts. ruotsinkielinen ja suomenkielinen opetus yhdistetään 1.8.2018 lukien yhteiseksi osastoksi, jota johtaa opetuspäällikkö. Uudessa organisaatiossa on myös koulutussuunnittelija opetusosaston tukena.  Uusi virka tulee korvaamaan (1.8.2018 lukien) kaksi virkaa. Kaupunginhallitus päätti perustaa koulutussuunnittelijan viran 1.8.2017 lukien ja antoi sivistystoimen hallinnolle tehtäväksi toteuttaa rekrytointi sekä vahvistaa palkka voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.

Kaupunginhallitus lakkauttaa suunnittelijan toimen, vakanssinumero R1057. Vakanssia ei ole täytetty.

Kaupunginhallitus antoi lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka liittyy eduskunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen esitykseen HE 15/2017 vp. (maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta). Esitysluonnos sisältää ehdotukset maakunnille valtiolta ja kunnilta siirrettäviä eräitä muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä ja pelastustoimen tehtäviä koskevien erityislakien muuttamiseksi.  Lisäksi hallituksen esitysluonnos sisältää ehdotukset sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen lakkauttamisesta sekä uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston viraston perustamisesta.

 

Edustajat kaupungin luottamuselimissä 2017-2021  

Kaupunginhallitus voi hallintosäännän 2. luvun 10 §:n nojalla määrätä varsinaisista jäsenistään edustajansa ja varaedustajansa muihin toimielimiin. Tämä ei koske tarkastuslautakuntaa, keskusvaalilautakuntaa eikä vaalilautakuntia. Hallituksen edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksissa. Näitä elimiä ovat: sosiaali- ja terveyslautakunta, sivistyslautakunta sekä sen ruotsin- ja suomenkieliset jaostot, vapaa-ajan lautakunta, tekninen lautakunta, ympäristö- ja rakennuslautakunta, kaavoituslautakunta, nuorisovaltuusto ja Raaseporin Vesi -liikelaitoksen johtokunta. Kaupungnhallitus valitsi edustajansa muihin luottamuselimiin toimikaudelle 13.6.2017-31.5.2021.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee ympäristö- ja rakennuslautakuntaan varapuheenjohtajan toimikaudeksi 6.6.2017–31.5.2021.   Varapuheenjohtajan on oltava kaupunginvaltuutettu tai varavaltuutettu.

Kaupunginhallitus asetti hankintajaoston, jossa on viisi varsinaista jäsentä ja kullakin heillä henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 13.6.2017–31.5.2019. Hangon kaupunki ehdottaa kahta (2) jäsentä.

Kaupunginhallitus valitsi viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen henkilöstöjaostoon toimikaudeksi 13.6.2017–31.5.2019.  Kaupunginhallitus nimeää lisäksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallitus valitsi seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kaupubnkikehitysjaostoon toimikaudeksi 13.6.2017–31.5.2019. Kaupunginhallitus nimeää lisäksi jaostoon puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.                  

Kaupunginhallitus nimesi lisäksi edustajat kaupungin tytäryhtiöihin ja muihin osakeyhtiöihin kaudelle 2017-2021. Kolme poliittista edustajaa sekä kiinteistöpäällikkö edustavat Raaseporin kaupunkia kiinteistöyhtiöiden hallituksissa.  Niissä tapauksissa, joissa yhtiön yhtiöjärjestys edellyttää viittä hallituksen jäsentä, kaupunginsihteeri ehdotetaan hallituksen viidenneksi jäseneksi.  Toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi.  Kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on kaupunginsihteeri ja hänen ollessa esteellinen kaupunginlakimies. 

Lisäksi nimettiin kaupungin edustajat seuraaviin: Ab Karis Industrifastigheter toimikaudeksi 2017-2021, kutsuntalautakunnat 2017, Länsi-Uudenmaan koulutusyhtymä Luksian yhtymäkokous 2017, Kiinteistöosakeyhtiö FAb Knipnäs, Tammisaaren Energia Oy:n ja Uusi Rosk´n Roll Oy Ab:n yhtiökokous, Länsi-Uudenmaan matkailu LUMO Oy:n yhtiökokous ja hallitus sekä jäsenet Kuntayhtynä Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen ja Saaristoliikenteen neuvottelukuntaan 2017-2019.

Kaupunginhallitus päätti valita kuusi jäsentä ja kullekin varajäsenen Länsi-Uudenmaan kuntien väliseen yhteistyöorganisaatioon toimikaudeksi 2013 - 2014 ja palaa asiaan 2015.

 

Muutoksia linjaliikenteeseen

Uudenmaan ELY-keskus on vastaanottanut  seuraavat siirtymäajan liikennöintisopimusta koskevat hakemukset ja pyytää kaupungilta lausuntoa muutoksista.

- Hakemus koskee reitin (Amperin Linja-autoliikenne Oy) lupaa, joka on voimassa 3.12.2009–1.6.2018, sisältäen muutoksia seuraavilla reiteillä15.8.2017 alkaen:

Fiskari – Tammisaari – Helsinki – Tammisaari – Fiskari

Tammisaari – Karjaa - Fiskari

Lauantailiikenne lakkautetaan, koska kulut ylittävät tulot.  Aikatauluja tarkistetaan vastaamaan nykyisiä tarpeita.  Ajosarjoja tehostetaan.


- Hakemus koskee (Amperin Linja-autoliikenne Oy) lupaa, sisältäen muutoksia seuraavilla reiteillä 15.8.2017 alkaen:

Lohja–Virkkala–Karjaa, Tammisaari–Karjaa, Karjaa–Lohja–Helsinki

 

Tehdään sellaisia muutoksia, jotka eliminoivat päällekkäisyyksiä ja sopeuttavat liikenteen Raaseporin koulujen tarpeeseen.

- Hakemus koskee reitin (Oy Pohjolan Liikenne Ab) lupaa, joka on voimassa 18.5.2019 saakka, sisältäen muutoksia 14.8.2017 alkaen:

Klo 14:05 Koulupäivinä Lohja–Karjaa               Vuoro lakkautetaan välillä Virkkala–Karjaa

Klo 12:10 Koulupäivinä Karjaa–Lohja               Vuoro lakkautetaan välillä Virkkala–Karjaa

- Hakemus koskee lupaa (Hangon Liikenne, Friman & Co) seuraavin muutoksin 15.8.2017 alkaen:

Klo 15:50 Koulupäivinä Dragsvik–Hanko        Lähtöaikaa muutetaan klo 15:55

- Hakemus koskee reitin (Oy Pohjolan Liikenne Ab) lupaa, joka on voimassa 131.5.2019 saakka: Hakemus koskee Raaseporin osalta muutoksia seuraavilla reiteillä 14.8.2017 alkaen:

Klo Klo 06:25 M–P Helsinki–Tammisaari  Lähtöaikaa muutetaan klo 06:15.  Vuoro ajetaan vain kouluvuonna (+) eikä enää kesäloman aikana.

Raaseporin kaupungilla ei ole huomautettavaa muutosesityksiin.

 

Tekniset asiat

Kaupunginhallitus merkitsi Sjaelsö Finland Oy:n peruutusilmoituksen tiedoksi ja hyväksyy yhtiön ja kaupungin välillä solmitun tontti-/suunnitteluvaraussopimuksen sopimusehtojen mukaisen irtisanomisen.  Kaupunginhallitus käsitteli Gumnäs-Klockaruddenin asemakaavamuutosta ja hyväksyi kaavanlaatijan vastineet (per 3.3.2017) kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja ehdottaa, että kaupunginvaltuusto maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti hyväksyy kaavamuutoksen kaavakartan piir.nro 17–17 ja selostuksen 5.6.2017 mukaisesti.

Kaupunginhallitus käsitteli Karjaan matkakeskuksen alueen asemakaavan muutosta. Kaupunginhallitus  hyväksyi kaavanlaatijan vastineet (per 28.3.2017) kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin, ja hyväksyi kaavamuutoksen maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi Andersbergin ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi.

Kaupunginhallitus päätti antaa tekniselle keskukselle tehtäväksi ryhtyä neuvottelemaan Pohjan puhelinkeskuksen rakennuksen myymisestä ja kiinteistön vuokraamisesta naapurikiinteistön omistajalle. Teknisen keskuksen virkamiehet ovat neuvotelleet Tammisaaressa, Pehr Sommarin kadulla sijaitsevan tontin  omistajan kanssa esisopimuksen ehdoista.  Esisopimus liittyy kaavamuutokseen, joka on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaavoitusohjelmassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi, että kaupunki solmii tontin omistajan kanssa esisopimuksen ja hyväksyi em. alueen myymisen hintaan  5 540 €. Valmistelu valtuutetaan tekemään tarvittavat tekniset tarkistukset luonnokseen.

Bar & Grill Ekenäs Ab on jättänyt oikausuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä  24.4.2017 §166. Kaupunginhallitus päättää hylätä Bar & Grill Ekenäs Ab:n oikaisuvaatimuksen.

Mikael Hägert on osoittanut 14.9.2016 päivätyn kirjelmän kaupunginhallitukselle. Kirjelmä on käsitelty kaupunginhallituksessa 10.10.2016 ja lähetetty edelleen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ympäristö- ja rakennuslautakunnan vastauksen Mikael Hägertille.

C-Lion 1 Oy hakee vesilain mukaista lupaa merikaapelin asentamiseksi Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle.  C-lion 1 Oy:n tarkoituksena on lisätä merikaapelihaara (CC-lion) Hangosta aiemmin asennettuun (CL!-Hanko) Suomen ja Saksan väliseen merikaapeliin.  Merikaapelihankkeen tarkoituksena on parantaa kansainvälisiä tietoliikenneyhteyksiä ja edistää digitaalitaloutta Hankoniemellä sekä Suomen länsi- ja pohjoisosissa.

Raaseporin kaupunginhallituksella ei ole lausuttavaa vesilain mukaisesta lupahakemuksesta.

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.5.2017 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan.  Kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä 1.6.2017 alkaen Uudenmaan liiton kotisivuilla osoitteessa www.uudenmaanliitto.fi/maakuntavaltuusto.

Kaupunginhallitus käsitteli lisäksi neljän kiinteistökohteen myyntiä (Grantorp, Gumnäsin juhlapaikan rakennukset, Vanha sauna ja Strandparkenin rakennus yhdessä rakennusta ympäröivän vuokra-alueen kanssa). Kaupunginhallitus päätti antaa Tekniselle keskukselle tehtäväksi aloittaa kyseisten kiinteistöjen myynti paitsi Strandparkenin rakennus.  Kaupunginhallitus ottaa tarjousten jättämisen jälkeen kantaa tarjouksiin ja pidättää itselleen oikeuden tarvittaessa hylätä jätetyt tarjoukset. 

Like it? Share it!