Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan talousarvion 2018 perusteet. Perusteet jaetaan lautakunnille ja toimilaoille huomioitaviksi talousarvioehdotuksen 2018 valmistelussa.

Konsernipalvelujen viranhaltijat valtuutetaan antamaan tarkennetut ohjeet ja neuvot sekä tekemään perusteisiin kesällä mahdollisia teknisiä korjauksia.

Niistä raportoidaan tämän jälkeen jaoston ja kaupunginhallituksen kesätauon jälkeen pitämässä ensimmäisessä kokouksessa.

Kaupunginhallitus jakoi lisäksi yhteensä 49 750 euroa avustuksia yhdistyksille ja yhteisöille

Tarkistettu ehdotus uudeksi ohjesäännöksi koskien avustuksien myöntämistä yhteisöille otetaan käsittelyyn siten, että mahdolliset muutokset huomioidaan talousarviossa 2018.

Myönnetyt avustukset ilmenevät täältä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi strategiatyön aikataulun sekä että Innolinkiltä tilataan selvitys kaupunkiin muuttaneista. Strategiatyön projektijohtajan valinta tehdään elokuussa.

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupunginsihteerin kaupunginjohtajan varahenkilöksi.  Kaupunginjohtajan toiseksi varahenkilöksi nimetään kaupunginkamreeri. Päätös tarkistetaan seuraavan hallituskauden alussa. 

Kaupunginhallitus nimesi kaupunginkamreerin kaupungin omistajaedustajaksi Tammisaaren Energia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 27.6.2017.

Kaupunginhallitus antoi lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön pyytämän lausunnon  seuraavista: luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta sekä luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli joukkoliikenteen reittejä Bromarv - Tammisaaren osalta. Kaupunki ostaa suorahankinnalla tarjotut linja-autovuorot Wikströms Busstrafik Ab:ltä. Ajalla 15.8.–31.12.2017 hintaan 13 950 € (alv 0). Kaupunki ei hyväksy uutta 5 000 €/kk hintaa, vaan pitää lähtökohtana aikaisempaa tasoa 3 100 €/kk. Hankintaan haetaan valtionapua ely-keskuksen kautta. Ylimenoaikana Wikströms Busstrafik selvittää yhdessä kaupungin kanssa miten joukkoliikenne tulisi mitoittaa 1.1.2018 lähtien. Kaupunki ei myönnä avustusta ajoille 1.1.–31.12.2016 ja 1.1.2017–15.8.2017.

Kaupunginhallitus päätti, että Raaseporin kaupunki sitoutuu osallistumaan hajajätevesihankkeeseen vuonna 2018 vapaaehtoisella 8 815 €.:n summalla. Talousarvioon 2018 varataan määräraha. Lisäksi kaupunginhallitus nimesi edustajansa hankkeen ohjausryhmään vuodelle 2018.

Kaavoituslautakunta päätti 24.8.2016 §:n 93 äänestyksen jälkeen myöntää poikkeamisluvan 160 k-m²:n vapaa-ajan rakennuksen, 80 k-m²:n sivurakennuksen ja 30 k-m²:n rantasaunan rakentamiselle kiinteistölle Björkhagen Rnr 1:73. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely-keskus) on valittanut kaavoituslautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 6.6.2017 kumonnut kaavoituslautakunnan päätöksen myöntää poikkeamislupa. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 6.6.2017 päiväämän päätöksen ja päätti, ettei päätöksestä valiteta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaupunginhallitus käsitteli lisäksi Lepin liikealueen (itäinen osa) asemakaavaa. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaavanlaatijan vastineet (per 8.5.2017) kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin, ja hyväksyi kaavamuutoksen maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaisesti.

Kiinteistömyynti

Kaupunginhallitus päätti antaa tekniselle keskukselle tehtäväksi vuokrata Kaivokujan kiinteistöllä 710-51-9903-0 sijaitseva Strandparkenin rakennus 5 vuodeksi 2 vuoden optiolla. 

Kaupunginhallitus päätti myydä kiinteistön Broudd Solvik Center Oy:lle hintaan 211 000 €. Kiinteistö Hälsogården myydään Jan Grönlundille muodostettavissa olevan yhtiön BAB JHT Raseborg laskuun hintaan 54 000 €. Kiinteistö Villa Stolze myydään Esa Johanssonille hintaan 44 200 €. Mittausyksikkö valtuutettiin laatimaan kauppakirja. Lisäksi myydään Lyckebon kiinteistö Magnus Nyman LKV Oy:n välityksellä Iris Wikströmille hintaan 45 000 €.

Ekenäs Segelsällskap r.f. (jäljempänä yhdistys) on pyytänyt saada vuokrata Raaseporin kaupungilta määräalan kiinteistöstä 710-1-9906-0 sisältäen nykyisessä asemakaavassa 926-72/3.11.2008  75 k-m2:n rakennusalan osoitteessa Pohjoinen Rantakatu 8, Tammisaari ,sekä ympäröivän maa-alueen, yhteensä n. 150–200 m2.

Kaupunginhallitus hyväksyi periaatteet vuokralle luovuttamisesta. Perushinta vuokran laskemiseksi on 300 €/k-m2 rakennusoikeus, vuotuinen vuokra on 5 % hinnasta. 

Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan niissä kiinteistönluovutuksissa, jotka on tehty toukokuussa.

Kaupunginhallitus käsitteli myös Horsbäck-Lepin osayleiskaavaa ja kaavaehdotuksen julkipanoa. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (per 21.6.2017), hyväksyi kaavanlaatijan ehdottamat vastineet (per 21.6.2017), hyväksyi Horsbäck-Lepin osayleiskaavaehdotuksen (selostus 21.6.2017)

ja kaavakartan nähtäville asettamisen vähintään 30 päivän ajaksi. Lausunnot pyydetään ainakin: Uudenmaan ely-keskukselta, Uudenmaan liitolta, Länsi-Uuden-maan maakuntamuseolta, museovirastolta, liikennevirastolta, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Raaseporin vedeltä, Metsäkeskukselta, Säteilyturvakeskukselta, Tammisaaren Energialta, tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja rakennuslautakunnalta, sivistyslautakunnalta, ympäristöterveydenhuollolta, Karjaan Puhelin Oy:ltä, Caruna Oy:ltä, Fingrid Oyj:ltä, Elisa Oyj:ltä, Telia Oyj:ltä, Hangon kaupungilta, Inkoon kunnalta, Lohjan kaupungilta, Salon kaupungilta ja Raaseporin Luonto ja ympäristö ry:ltä.

Lisäksi kaupunkisuunnitteluarkkitehti valtuutettiin tekemään teknisiä korjauksia ennen kaavan esille asettamista.

 

Aloitteita

Kaupunginhallituksen jäsenen Petri Palinin aloite ulkoilureitistä työnimellä ”Marskin matka” (Marskens färd”) vaihtoehdoksi Kuusamon Karhunkierrokselle. Aloite palautetttiin kaupunkikehitysjaostolle, joka yhteistyössä vapaa-aikalautakunnan kanssa valmistelee asian. Asian valmistelun pitää olla kaupunginhallituksella 31.10.2017.

Ann Storsjö on jättänyt aloitteen, jossa hän ehdottaa ryhtymistä toimenpiteisiin Raaseporin postiosoitteiden yhtenäistämiseksi siten, että aikaisemmat postinumerot jäisivät ennalleen, mutta postitoimisto olisi Raasepori koko kunnassa.

Vastauksena aloitteeseen todetaan, että osoitepaikkakunnan nimen muutos Raaseporiksi kaikkien postinumeroiden osalta yhtenäistäisi nimiä ja tekisi Raaseporista kaupunkina näkyvämmän. Olemassa olevien nimien takana oleva historia on kuitenkin tärkeä. Eri nimet osoittavat, miten Raasepori on syntynyt, mistä paikkakunnista se koostuu. Nimillä on myös tietty merkitys eri paikkakuntien identiteetille. Nämä seikat on tarkoin punnittava, kun tehdään päätös ositepaikkakunnan nimen muutoksesta.

Kaupunginhallitus päättää antaa vastauksenaan aloitteeseen, että toimenpiteisiin postiosoitenimien muuttamiseksi ei ryhdytä ja ehdottaa edelleen, että kaupunginvaltuusto toteaa, että aloitteeseen on vastattu ja se on loppuun käsitelty.

Kaupunginhallitus asetti lisäksi hankintajaoston, jossa on viisi varsinaista jäsentä ja kullakin heillä henkilökohtainen varajäsen toimikaudeksi 27.6.2017–31.5.2019.

Hangon kaupunki ehdottaa kahta jäsentä. Hangon kaupunki on valinnut Barbro Wikbergin varsinaiseksi jäseneksi ja Rolf Gammalsin hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen sekä Ulf Böckermanin varsinaiseksi jäseneksi ja Ulf Lindströmin hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Kaupunginhallitus tarkasti kaupunginvaltuuston pöytäkirjan 19.6.2017 ja totesi päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä sekä hyväksyi, että päätökset voidaan panna täytäntöön.

Like it? Share it!