Kokouksessa kaupunginhallitus asetti mm. maahanmuuttajaneuvoston, kunniamerkkitoimikunnan ja kadunnimitoimikunnan vuosiksi 2017-2019.

Maahanmuuttajaneuvostossa on kahdeksan jäsentä, joista kuusi valitaan yhteistyössä paikallisten maahanmuuttajajärjestöjen kanssa, yksi jäsen edustaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa ja yksi jäsen edustaa sivistyslautakuntaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupungin maahanmuuttajakoordinaattori toimii neuvoston sihteerinä.

Kaupunginhallituksella on vuodesta 2011 lähtien ollut kunniamerkkitoimikunta, joka hoitaa ja koordinoi ansiomerkkien ja kunniamerkkien ehdottamista ja hakemista.
Kaupunginhallitus nimesi kunniamerkkitoimikunnan, johon kuuluu neljä jäsentä sekä kaupunginsihteeri Thomas Flemmich ja henkilöstösihteeri Siv Wirtanen. ajanjaksolle 22.8.2017–31.5.2019.
Lisäksi nimetään toimikunta, jonka koostumus on Margareta Schrey, Tenhola-Bromarvin kotihoidon aluevastaava, ja neljä muuta jäsentä, hoitamaan Axel A. Dahlströms testamenttia toimikaudella22.8.2017–31.5.2019.
Kaupunginhallitus pyytää sosiaali- ja terveystoimialaa määräämään toimikunnalle sihteerin.

Kaupunginhallitus valitsi seitsemästä jäsenestä koostuvan kadunnimitoimikunnan toimikaudeksi 22.8.2017–31.5.2019. Esittelijänä kadunimitoimikunnassa toimii kaupunginsihteeri. Toimikunta antaa lausuntoja katujen ja teiden nimistä sekä katujen nimien muuttamista koskevissa kysymyksissä ja kokoontuu tarvittaessa.

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi Veteraaniasioiden neuvottelukuntaan kaksi edustajaa henkilökohtaisine varamiehineen toimikaudelle 22.8.2017–31.5.2019. Veteraaniasioiden neuvottelukunnan sihteeriksi nimetään kaupunginjohtajan assistentti kaupunginkansliasta.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää Henri Haanpäälle vapautuksen luottamustehtävästä jäsenenä teknisen lautakunnan tiejaostossa. Haanpää hakee vapautusta henkilökohtaisiin syihin vedoten. Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto nimeää uuden jäsenen Henri Haanpään tilalle teknisen lautakunnan tiejaostoon.

Mervi Harvio-Jokiaho nimettiin Raaseporin kaupungin edustajaksi ja Harry Yltävä henkilökohtaiseksi varamieheksi kuntayhtymä Etevan ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 31.8.2017.

Kaupunginhallitus valitsi kaksi edustajaa ja näille henkilökohtaiset varaedustajat Kuntaliiton Uudenmaan vaalipiirin kuntapäiville 5.9.2017.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, että sivistyslautakunta päätti kesäkuussä 2017 peruuttaa päätöksensä Karis-Billnäs gymnasiumin ja Ekenäs gymnasiumin yhdistämisestä. Lukioiden yhdistämistä ei toteuteta valtionosuuksien menettämisen vaarasta johtuen.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupungin vastauksen selvitykseen suun terveydenhuollon saatavuudesta Raaseporissa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on selvittänyt hoitoon pääsyä sellaisissa terveyskeskuksissa, joissa potilas ei Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ole päässyt hoitoon kuuden kuukauden kuluessa.
Vt. johtava lääkäri ja vastaava hammaslääkäri ovat antaneet kaupungille lausunnon, jossa todetaan, että hammasyksikön oman potilastietojärjestelmän jonoa koskevan seurannan mukaan maaliskuussa 2017 ei yksikään potilas ole joutunut odottamaan yli kuutta kuukautta.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ehdotuksesta laiksi työttömien toimeentulotuesta. Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon:
Työmarkkinatuen kustannusten jako uudella tavalla on varmasti tarkoituksenmukaista maakuntauudistuksen tullessa voimaan. On tärkeää huolehtia siitä, että kaikilla osapuolilla on yhtä suuret mahdollisuudet aktivoida työttömiä ja vaikuttaa kustannuksiin. Tässä lausuntopyynnössa otetaan ainostaan kantaa työmarkkinatuen kustannusten jakamiseen, mikä on puutteellista kokonaisuuden kannalta. Samalla tulee myös käsitellä sitä, mitä aktivointitoimenpiteitä on käytettävissä ja kuka saa tuottaa niitä. Jos kunta ainostaan voi tarjota työkokeilua ja palkkatukea, tarkoittaa se, että kunta ei pysty vaikuttamaan vaikeasti työllistettävien työtoimintaan ja maakunnan tulisi maksaa tästä johtuvat kustannukset kokonaan.

Kaupunginhallitus antaa seuraavan lausunnon Kårkullan taloussuunnitelmasta vuosille 2018-2020.
Raaseporin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollolle/vammaispalveluyksikölle tulee aina järjestää mahdollisuus osallistua asiakaskohtaisiin arviointeihin, jotka voivat vaikuttaa suoritemääriin ja kustannuksiin. Lisäksi kaupunki edellyttää, että Kårkullan kuntayhtymä jatkuvasti toimii toiminnan tehostamiseksi ja kustannusten vähentämiseksi.

Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan niissä kiinteistönluovutuksissa, jotka on tehty kesäkuussa.

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan koskien kiinteistöä Storberget 3:3 (710-492-3-3) Tammisaaressa. Etuosto-oikeutta käytetään tavallisesti maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamiseen.

Kaupunginhallitus antoi seuraavan lausunnon laaditusta tiesuunnitelmasta, jonka tavoitteena onparantaa Karjaan–Tenholan maantie 111:tä siten, että Stålbackan–Brunkomintien osuudelle rakennetaan kevyen liikenteen väylä:
Raaseporin kaupunki ilmoittaa, että alueella, jota tiesuunnitelma koskee, on olemassa oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka kaupunki on tulkinnut olevan yhteneneväisen tiesuunnitelman kanssa. Tarpeen vaatiessa kaupunki muuttaa osayleiskaavaa tiesuunnitelman mukaisesti. Kaupunki sisällyttää osayleiskaavaan tiesuunnitelman edellyttämät suoja- ja näköaluerajoitukset. Ehdotettu kustannusosuus on kaupungille liian korkea. Kaupungin osuudeksi ehdotetaan korkeintaan 500 000 euroa. Kaupunki luovuttaa maksutta ne alueet, jotka kaupunki omistaa ja joita tarvitaan tiesuunnitelman toteuttamiseksi. Lisäksi luovutetaan valtiolle maantien 111 vieressä oleva tievalaistusverkko osuudella Vasarasepäntie – Fiskarintie. Raaseporin kaupunki sitoutuu yhdessä valtion kanssa rakentamaan uusia elinympäristöjä vuorikaskaalle 1–2 vuotta ennen tiehankkeen toteuttamista.

Uudenmaan ELY-keskus on vastaanottanut liikennöintisopimusta koskevan muutosesityksen, hakija Hangon Liikenne, Friman & Co. Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt kaupungilta lausuntoa. Hakemus koskee lupaa REITTI-595019, johon tulisi seuraavat muutokset 1.9.2017 alkaen:
Vuoro 06:50 koulupäivinä Hanko–Tammisaaren linja-autoasema lakkautetaan. Liikennöitsijä perustelee asiaa sillä, että vuoro ei kannata, koska vain yksi matkustaja käyttää vuoroa säännöllisesti. Kaupungilla ei ole huomautettavaa muutosesitykseen.

Like it? Share it!