Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessa mm. puolivuotisraporttia ja eri lausuntoja. Hallitus kävi myös tutustumassa tulevaan uuteen kaupungintaloon Tammiharjun alueella.

Kaupunginhallitus merkitsi Raaseporin kaupungin puolivuotisraportin 1.1.–30.6.2017, Tammisaaren Energia Oy:n puolivuotisraportin, vuokrataloyhtiöiden sekä Koy Pohjantien raportit tiedoksi ja lähettää ne kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Tilikauden ylijäämän arvioidaan kaupungin osalta olevan 0,73 miljoonaa euroa budjetoituun -0,57 miljoonaan euroon verrattuna. Raaseporin Vesi ennustaa 0,73 miljoonan euron voittoa, mikä on 0,5 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Odotettavissa oleva ylijäämä kaupungille liikelaitokset mukaan lukien on 1,46 miljoonaa euroa verrattuna budjetoituun 0,07 miljoonan euron alijäämään talousarviomuutosten jälkeen.

Raaseporin kaupungin rakennuskannan pääomavuokran päivitys edellyttää kaupungin talousarvioperusteiden päivitystä toimintavuoden 2018 talousarviovalmistelun yhteydessä. Muutokset sisäisessä vuokrausperiaatteessa merkitsee lisätuloja tilahallinnolle käyttäjien vuokrakustannusten noustessa. ’Konsernitasolla’ talousarvioperusteiden muutoksiin ei nostettu pääomavuokra vaikuta, jos määrärahaa käytetään samalla tavoin kuin edellisinä toimintavuosina. Pääomavuokran korotus edellyttää, että vuokrakorotusta vastaava määräraha jaetaan toimialoille, eli talouskehys muuttuu pääomavuokran korotuksen seurauksena.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen kiinteistöjen uudeksi pääomavuokraksi vuonna 2018. Kokouksessa 26.6.2017 päätettyjä talousarvioperusteita muutetaan vastaavasti, perusteiden nettovaikutus on +/- 0. Sisäisen vuokran määrittämiskäytäntö huomioidaan täten vuoden 2018 talousarviossa. Maapohjan vuokra huomioidaan vuoden 2019 vastaavissa luvuissa.
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki laatii Slow Food Västnyland -yhdistyksen kanssa
3-vuotisen sopimuksen, jonka mukaan kaupunki maksaa yhdistykselle kolmen (3) vuoden ajan (2017–2019) vuosittain 15 000 euron avustuksen. Yhdistyksen tulee vuosittain esittää toimintakertomus, tilinpäätös ja toimintasuunnitelma ennen kuin seuraavan vuoden avustus myönnetään.

Kuntalain 28 §:n (410/215) mukaan Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Raaseporin kaupungissa on toiminut vammaisneuvosto vuodesta 2009 lähtien. Kaupunginhallitus päätti, että vanha vammaisneuvosto korvataan uudella. Neuvostossa on kuusi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Vammaisjärjestöt nimeävät neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunki nimeää kaksi kaupunkia edustavaa jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Sosiaali- ja terveyslautakunta nimeää vammaisneuvoston toimikautensa ajaksi. Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan vastineen koskien sosiaaliasiamiehen selvitystä vuodelle 2016. Vastineessa todetaan, että sosiaaliasiamiehen hoitamien asioiden määrä Raaseporin osalta on jatkuvasti vähentynyt verrattuna edellisiin vuosiin. Vuonna 2014 asioiden määrä oli 149, vuonna 2015 ne vähenivät 127:ään ja vuonna 2016 asioita oli kaikkiaan 103. Useimmat asiat koskevat, kuten ennenkin, toimeentulotukea, aikuissosiaalityötä ja vammaispalveluja. Näissä ryhmissä on myös suurimmat asiakasmäärät. Toimeentulotuen käsittelyaikoja on seurattu myös vuonna 2016 ja avuksi on otettu ylimääräisiä resursseja hoitamaan toimeentulotukiprosesseja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rosk’n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy aikovat yhdistyä. Jos yhdistyminen voidaan toteuttaa, lakkaavat Länsi-Uudenmaan jätelautakunta sekä Porvoon alueellinen jätelautakunta ja uusi lautakunta, Uudenmaan jätelautakunta, aloittaa toimintansa.
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuuston valitsevan Uudenmaan jätelautakuntaan yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen. Lautakunnan toimikausi alkaa, kun Rosk’n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n fuusio on toimeenpantu, ja toimikausi päättyy 31.5.2021.

Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen Länsi-Uudenmaan jätelautakuntaan toimikaudeksi 2017–2021.

Hangon ja Raaseporin sähkösopimus päättyy 31.12.2017, joten se tulee kilpailuttaa uudelleen. Hankinta ylittää EU-kynnysarvon. Valinnan kriteerinä on edullisin hinta. Kaupunginhallitus antoi hankintajohtokunnalle tehtäväksi kilpailuttaa kaupungin sähköenergia kahden vuoden sopimusjaksona ja NASDAQ OMX:ään sidottuun kiinteään hintaan. Valinnan kriteerinä on edullisin hinta. Hankintajohtokunta valtuutetaan valitsemaan toimittaja.

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt kaupungin lausuntoa koskien Hangö Trafik, Friman & Co:n liikennöintisopimuksen muutosta ylimenokaudelle. Hakemus koskee muutoksia seuraavilla reiteillä 2.1.2018 alkaen:
10:50 M–P Tammisaari–Hanko Päättyy per 31.12.2017 07:20 M–P Hanko–Karjaa Siirtyy linjaliikenteeksi 2.1.2018 lukien
Raaseporin kaupungilla ei ole huomautettavaa muutosesityksiin.

Taksiliikennelain 19 §:n mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Nyt valmistellaan päätöstä Uudenmaan, Keski-Hämeen ja Päijät-Hämeen kuntien taksilupien enimmäismäärästä vuonna 2018. Mitään olennaista muutosta taksiautojen kysyntään tai saatavuuteen ei ole tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna. Niiden henkilöiden määrä, joilla on vammaishoitolain mukaan oikeus kuljetuksiin, ei ole kasvanut. Kaupunki ehdottaa, että taksilupien määrä pysyy vuonna 2018 nykyisellä tasolla.

Kiinteistö Fjällskär 1:10 (710-493-1-10) Fjärdskärissä on myyty. Etuosto-oikeuslain (608/1977) mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kiinteistökaupoissa, joiden (maa)pinta-ala on yli 5 000 m². Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maanhankintaan yhteiskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksiin. Kaupunginhallitus päättää, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan.

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualue on toimittanut kaupungille vuosien 2018-2021 tienpidon ja liikenteen suunnitelman. Kaupunki voi antaa suunnitelmista lausunnon. Suunnitelma voidaan sitten ottaa huomioon laadittaessa seuraavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Lausunto tulee jättää ELY-keskukselle 31.10.2017 mennessä. Tekninen lautakunta on käsitellyt asian ja kaupunginhallitus päätti antaa lausunnon muuttumattomana Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Kuva: Thomas Flemmich

Like it? Share it!