Kaupunginhallitus asetti toukokuussa 2017 työryhmän tarkistamaan sisäisen valvonnan ohjetta. Työryhmään nimettiin konsernilakimies (puh.joht.), kaupunginkamreeri ja controller-tiimi. Kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus työryhmän kokouksissa. Työryhmä on aloittanut työnsä, ja laatinut ehdotus ohjeen sisällysluetteloksi. Ehdotus ohjeen sisällysluetteloksi tullaan myös julkaisemaan kaupungin intrassa. Tarkoituksena on antaa myös muille kaupungin organisaatiossa toimiville mahdollisuus kommentoida ja antaa ehdotuksia prosessista.

Perusaineistona käytetään kuntaliiton sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa varten antamia suosituksia ja malleja. Myös muiden kuntien vastaavia ohjeisiin on tutustuttu. Työryhmä toteaa aluksi, että sisäisen valvonnan päämääränä on turvata, että kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset tavoitteet saavutetaan sekä että perustehtävät hoidetaan kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti voimassa olevat määräykset huomioiden.

Sisäisellä valvonnalla suojataan toimintaa riskeiltä, jotka voivat uhata strategian toteuttamista ja toiminnan tavoitteita. Sillä voidaan myös ennaltaehkäistä ja todeta erehdykset, virheet ja värinkäytökset.

Lopullinen ehdotus Raaseporin kaupungin ja konsernin uudeksi valvontaohjeeksi annetaan kaupunginhallitukselle marraskuussa. Työryhmä on myös keskustellut tuleeko yhteenveto, kaupungin sisäisen valvonnan perusteet ja riskienhallinta antaa kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.
Kaupunginhallitus merkitsi työryhmän väliraportin tiedoksi.

Svenska Finlands folkting on useana vuonna kääntynyt kuntien, joissa on yli 250 ruotsinkielistä asukasta, puoleen porrastetulla hakemuksella avustuksesta 30 €/250 ruotsinkielistä kuntalaista. Raaseporin osalta tämä hakemus tarkoittaa 2 190 € vuodelle 2017. Kaupunginhallitus päätti myöntää Svenska Finlands folktingille 2 190 €:n avustuksen. Määrärahat otetaan kustannuspaikasta 1211 4740, Tuet yhteisöille.

Axxell Utbildning Ab on jättänyt Raaseporin kaupungille avustushakemuksen toiminnan turvaamiseksi. Hakemus on osoitettu niille kaupungeille ja kunnille, joissa koululla on toimintaa, sekä eri suomenruotsalaisille säätiöille.
Kaupunginhallitus toteaa, että Raaseporin kaupunki ymmärtää Axxellin ahdingon, mutta koska hakemus on osoitettu usealle kunnalle ja säätiölle, kaupunginhallitus katsoo, että Axxellin ja mahdollisten muiden avustuksen antajien kanssa tulee keskustella ja koordinoida asiaa mahdollisen ratkaisun löytämiseksi. Kaupunginhallitus päättää hylätä nykymuodossa olevan hakemuksen.
Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunki ja Axxell aktiivisesti keskustelevat, kuinka Fastighets Ab Knipnäsiä koskeva tilanne voidaan ratkaista. Osapuolten täytyy yhdessä aktivoitua Fastighets Ab Knipnäsin omistaman kiinteistön käyttöä koskevien uusien ratkaisujen löytämiseksi.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee Kårkullan kuntayhtymän valtuustoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2017–2021.

Kaupunginhallitus valitsi työnantajan edustajiksi yhteistyötoimikuntaan kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 29.9.2017–31.5.2019 seuraavasti:
Linnéa Henriksson (Isabella Alén), Holger Wickström (Petra Baarman) ja Sara Avdi-Elshan (Jan Holmberg). Lisäksi kaupunginhallitus valitsi yhteistyötoimikunnalle puheenjohtajan.

Hangon Satama Oy suunnittelee Koverharin sataman laajentamista Hankoniemellä Koverharin alueella. Satamaa tullaan laajentamaan rakentamalla yksi tai useampia laitureita lisää. Myös Liikenneviraston hallinnoiman, satamaan ulottuvan väylän syvyyttä ja väyläalueen rajausta suunnitellaan muutettavaksi. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue on pyytänyt lausuntoa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Raaseporin kaupungilta ja Raaseporin ympäristöviranomaiselta viimeistään 29.9.2017.
Kaupunginhallitus totesi, että ympäristövaikutusten arviointiohjelman sisältö on riittävä.

Kaupunginhallituksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan, sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan, kaavoituslautakunnan sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan vastineet
Tarkastuslautakunta otti arviointikertomuksessa esille tarpeen uusia sisäisen valvonnan ohjeet. Kaupunginhallitukselle annettiin ohjeesta väliraportti 18.9.2017, ja kaupunginhallitus hyväksyy ohjeen marraskuussa 2017.
Kaupunginhallitus antoi arviointikertomuksesta 2016 em. vastineen koskien kaupunginhallituksen vastuualueita. Kaupunginhallitus toimittaa vastineen edelleen kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessa, että sisäisessä valvonnassa on esiintynyt puutteita myös sosiaali- ja terveyshuollossa mutta että ne on korjattu vuoden aikana.
Sosiaali- ja terveyshuollon hallinto on työskennellyt määrätietoisesti raportoinnin selkeyttämiseksi sekä neljännesvuosiraporteissa että tilinpäätöksessä. Tarkastuslautakunta toteaa, että kustannusten seuranta on parantunut ja että raportointi on tilinpäätöksessä selkeämpää ja helppolukuisempaa. Kaupunginhallitus merkitsi sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomusta koskevan vastineen tiedoksi sekä lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta huomauttaa, että useat parannustoimet ja huomautukset, joista jo vuonna 2015 huomautettiin, koskevat myös vuotta 2016 ja edellyttävät sen vuoksi vielä lisää toimenpiteitä sivistyksen johdolta ja lautakunnalta. Tarkastuslautakunta huomauttaa vuoden 2016 osalta erityisesti sitä, että päätös kehittämisohjelmasta ja erityisesti koulujen tulevaisuudesta on jäänyt tekemättä.
Mutta kaupunginvaltuuston tekemä koulurakennetta koskeva päätös on myös nostettu esiin uudelleen johtuen kansalaisaloitteesta Raaseporin kyläkoulujen säilyttämiseksi. Kaupunginhallitus on palauttanut kokonaisuuden sivistystoimistoon uudelleen valmisteltavaksi syksyn 2017 – kevään 2018 aikana tehtävän kaupungin strategiatyön yhteydessä.
Kaupunginhallitus merkitsi sivistyslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomusta koskevan vastineen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Tarkastuslautakunta on kysynyt, mihin uusiin toimenpiteisiin ryhdytään, jotta muuttotappio saataisiin käännettyä muuttovoitoksi.
Se, että visioiden ja tavoitteiden mukaista kasvua ei saavuteta, johtuu monesta osatekijästä. Tekninen toimiala tarjoaa edellytykset tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta onnistuminen edellyttää kaikkien 'kasvuelementtien' ja osatekijöiden (esim. taloudellinen tilanne) onnistumista. Panostusta esim. matkaketjuihin (liityntäpysäköinti ja joukkoliikenne) ja palveluihin vaaditaan, konkreettisena esimerkkinä taajamien asemanseutujen (Karjaan matkakeskus) ja kaupallisten alueiden kehittäminen kaavoittamalla ja myymällä. Kaava realisoituu taloudelliseksi hyödyksi vasta kun alue on rakennettu ja tontti on myyty.
Tonttitilanne oli vuonna 2016 Raaseporissa siinä mielessä hyvä, että taajamissa oli tarjolla kaupungin ja/tai yksityisten maanomistajien pientalotontteja. Kaupungin maalla, eri taajamissa olevia valmiita omakotitontteja (kunnallistekniikka valmiina) oli vuoden 2016 lopussa yhteensä n. 110 kpl. Myös yritystontteja oli saatavilla. Tonttivarantoa täydentää yksityisten maanomistajien tontit. Näiltä osin voidaan vuoden 2016 osalta todeta, että tonttipula ei ole ollut kasvun esteenä kuluvana vuonna. Tontinmyynti oli edelleen erittäin verkkaista 23 myytyä ja vuokrattua tonttia vuoden 2016 aikana (vuonna 2015 26 luovutettua ja vuokrattua okt-tonttia, vuonna 2014 20 luovutettua rakentamatonta okt-tonttia, vuonna 2013 myytiin tai vuokrattiin yhteensä 49 tonttia).
Omakotitalojen tontinmyynti oli hiljaista koko maassa, naapurikuntien tonttienluovutus noudattaa samaa hiljaista trendiä myynnin osalta kun Raasepori.
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi teknisen lautakunnan, kaavoituslautakunnan sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan vastineet vuoden 2016 arviointikertomukseen, jossa kaikki vastineet koskevat mm. tulomuuttokysymystä, sekä toimittaa vastineet edelleen kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Kaupunginhallitus merkitsi myös tiedoksi vapaa-aikalautakunnan vuoden 2016 arviointikertomusta koskevan vastineen ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi.
Vastine sisälsi uimahallikäyntejä ja -kustannuksia sisältävän selonteon. Uimahallikäynnit ovat osittain säähän perustuvia ja vähennys on 2,6 %. Viime vuosien kävijämäärien vaihtelut ovat olleet noin 3 000/vuosi. Nykyisellä allaskapasiteetilla ja aukioloajoilla kävijämäärät ovat lähellä maksimikapasiteettia.
Selonteossa kiinnitettiin huomiota myös käynteihin kirjaston toimipisteissä ja kirjastoautossa. Lainamäärät ovat laskeneet vuosittain vuodesta 2004. Digitaaliset mediat ovat korvanneet hakuteokset ja kirjat sekä cd- ja dvd-levyt. Kaikki tämä vaikuttaa lainamääriin. Raasepori ei siis ole mikään poikkeus. Verrattaessa lainoja/asukas ne ovat Raaseporissa laskeneet vähemmän kuin kansallisesti.
Tarkastuslautakunta katsoo, että nuorisovaltuuston tulisi saada oma talousarviomääräraha, kuten talousarviokirjassa sanotaan. Euromäärän arvioimiseksi on syytä kysyä asiasta nuorilta itseltään.
Nuorisovaltuusto valitaan vuosittain vuoden lopussa ja se aloittaa toimintansa kalenterivuoden alusta tammikuussa. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän budjettinsa on riippuvainen edellisen vuoden nuorisovaltuustosta. Nuorisovaltuuston kustannukset ovat pääosin koostuneet 1 000 euron nuorisotuesta sekä vaatetuksesta, kestityksestä ja matkoista – vuonna 2016 yhteensä noin 7 000 euroa ja edellisenä vuonna 2 600 euroa. Korvamerkityn 3 000 euron määrärahan voidaan olettaa kattavan nuorisovaltuuston vuosittaiset kustannukset.

Bar & Grill Ekenäs Ab on jättänyt valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen kaupunginhallituksen päätöksestä 12.6.2017 § 288, jossa kaupunginhallitus hylkäsi Yhtiön oikaisuvaatimuksen koskien tontin 710-58-8044-4 myyntiä.
Hallinto-oikeus pyytää kaupunginhallitukselta lausuntoa valituksen johdosta. Kaupunginhallitus katsoo, että valitus on perusteeton ja että se tulee tämän vuoksi hylätä. Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle tämän lausuntonaan valituksesta. Pykälä tarkistettiin heti.

Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry on osoittanut kaupungille aloitteen koskien rakennusten ja maa-alueen vuokraamista ajanjaksolla 1.1.–31.12.2018.
Tekninen keskus on neuvotellut asiasta kyläyhdistyksen kanssa. Neuvottelujen tuloksena ehdotetaan vuokrasopimusta, mikä poikkeaa kaupunginhallituksen päätöksestä 12.6.2017 § 294.
Vuokra on sovittu suoritettavan talkootyönä siten, että kyläyhdistys kunnostaa talousrakennuksen, nk. kioskirakennuksen, keväällä 2018 (arvioitu työaika n. 75 t) kaupungin maksamilla materiaaleilla.
Kaupunginhallitus päätti vuokrata rakennukset ja maa-alueen Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry:lle yhdeksi vuodeksi.

Tekninen keskus on pyytänyt tarjouksia vanhainkodista Bromarfhemmet. Kaikkiaan tarjouksia on jätetty kolme kappaletta. Tekninen keskus on syksyn aikana jättänyt poikkeamislupahakemuksen, jonka mukaan saadaan poiketa Bromarvin kirkonkylän osayleiskaavan käyttötarkoituksesta, mikä toivottavasti mahdollistaisi joustavammat toimintamuodot työllistävine vaikutuksineen sekä johtaisi useampaan kiinteistöstä jätettävään tarjoukseen.
Kaupunginhallitus päätti hylätä kaikki kiinteistöstä Bromarf kommunalhem 710-509-1-17 jätetyt tarjoukset. Tekniselle keskukselle annetaan tehtäväksi hoitaa asia sekä jättää kiinteistöstä myynti-ilmoitus poikkeamisluvan ratkaisun jälkeen. Kaupunginhallitus ottaa tarjousten jättämisen jälkeen kantaa tarjouksiin ja pidättää itselleen oikeuden tarvittaessa hylätä jätetyt tarjoukset.

Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan heinä- ja elokuussa tehdyissä kiinteistönluovutuksissa.

Tämän lisäksi kaupunginhallitus valitsi Thomas Blomqvistin kaupungin edustajaksi Tenala–Bromarf pensionärer ry:n 40-vuotisjuhlaan, jota vietetään 15.10.2017.

Kaupunginhallitus ehdotti myös, että kaupunginvaltuusto nimeää Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaisen varaedustajan toimikaudeksi 2017–2021.

Like it? Share it!