Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 2.10.2017 mm. talousarviomuutosta vuoden 2017 investointimäärärahoihin koskien Karjaan rautatiesiltaa. Vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmassa on varattu 1 000 000 euroa vuodelle 2017. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 22017 investointimääräraha muutetaan 1 miljoonasta eurosta 400 000 euroksi.

Hankkeen kokonaisinvestointi kaudelle 2018–2019 käsitellään vuoden 2018 talousarviovalmistelussa. Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle
talousarviomuutosta siten, että kohdan ”Rakentaminen ja ympäristö” toimintakatetta muutetaan -925 000 eurosta -1 070 000 euroon ja kohdan ”Mittaus ja kiinteistönmuodostus” toimintakatetta muutetaan +1 846 000 eurosta +1 991 000 euroon.

Västra Nylands Folkhögskola -kuntayhtymä (VNF) on jäsenkunnille osoittamassaan kirjeessä pyytänyt ehdotuksia kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi ja kuntayhtymän vuosien 2018–2020 taloussuunnitelmaksi.
Kaupunginhallitus merkitsee jäsenkirjeen tiedoksi. Kaupunginhallitus on iloinen siitä, ettei Västra Nylands Folkhögskola hae investointeihin kuntaosuuksia vaan että investoinnit rahoitetaan omin varoin. Kaupunginhallitus pani merkille, että Västra Nylands folkhögskolan suunnitelmista fuusioitua toisten toimijoiden kanssa on nyt luovuttu toistaiseksi.
Kaupunginhallitus varaa vuoden 2018 talousarvioonsa Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymälle yhteensä 37 000 €. Kaupunginhallitus katsoo, että Västra Nylands Folkhögskolan tulee selviytyä ilman jatkuvaa avustusta omistajakunnilta, sekä kehottaa kuntayhtymän uutta hallitusta huomioimaan omistajakuntien lausunnot ja sovittamaan kansanopiston toiminnan taloudellisiin realiteetteihin.

Rakennusvalvontayksikön henkilöstövahvuutta ehdotetaan nostettavan seitsemästä kahdeksaan henkilötyövuoteen sillä perusteella, että lupamenettely voisi toimia tarpeeksi tehokkaasti asiakkaan kannalta lyhentäen käsittelyaikoja. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen rakennustarkastajan/lupakäsittelijän viran perustamisesta.
Kaupunginhallitus edellyttää, että lupien myöntämistä koskevat edistysaskeleet raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle, ja että käsittelyaika on kork. kuusi viikkoa täydellisen hakemuksen jättämisestä.

Raseborgs Ishall Ab Oy on jättänyt hakemuksen, jonka mukaan kaupunki palauttaisi ne kiinteistöverot, jotka on määrätty yhtiölle maksettaviksi verovuodesta 2017 alkaen. Vuonna 2017 summa on 61 074,86 €. Kaupunginhallitus edellyttää, että Raseborgs Ishall Ab Oy jättää heti oikaisuvaatimuksen koskien veroviranomaisten päätöstä lakkauttaa yhtiön status yleishyödyllisenä yhteisönä. Ellei oikaisuvaatimus muuta tehtyä päätöstä, kaupunginhallitus edellyttää, että Raseborgs Ishall Ab Oy valittaa asiasta hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus päättää, että Raseborgs Ishall Ab Oy:lle määrätty kiinteistövero palautetaan yhtiölle. Vuonna 2017 summa on 61 074,86 €. Kustannuspaikkaa 1211 veloitetaan.

Kaupunginvaltuustolle toimitetaan ehdotus talousarvion muuttamiseksi siten, että toiminta-alueen ”Kaupunginkanslia” menomäärärahaa korotetaan 61 100 € ja rahoitusosan verotuloja, tulomäärärahaa, korotetaan 61 100 €. Kaupungille nettovaikutus on tällöin yhtä kuin nolla. Yhtiön tulee, jos valitusprosessi johtaa myönteiseen tulokseen, palauttaa Raaseporin kaupungille heti yhtiölle lankeava summa korkoineen.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on pyytänyt lausuntoa saaristoliikenteen avustuksista v. 2018. Raaseporin kaupungilla ei ole mitään huomautettavaa ely-keskuksen määräykseen Raaseporin saaristossa suoritettavista raskaskuljetuksista ja henkilökuljetuksista.

Kaupunki on pyytänyt tarjoukset strategiatyön projektiohjaajasta tai -organisaatiosta 29.9.2017 mennessä. Kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan valitsemaan strategiatyöhön toimijan enimmäishintaan 40 000 €.

Raaseporin kaupunki on saanut tiedoksi sisäministeriön 13.4.2017 antaman asetuksen pysäköintivirhemaksusta (221/2017). Asetus astui voimaan 1.5.2017. Asetukseen on koottu kaikki ne voimassa olevat pysäköintivirhemaksut, jotka ylittävät 20 €. Pysäköintivirhemaksu on Raaseporissa 30 €. Sisäministeriö pyytää Raaseporin kaupunkia toimittamaan mahdolliset esitykset pysäköintivirhemaksun korottamiseksi 31.1.2018 mennessä. Kaupunginhallitus ehdottaa, että pysäköintivirhemaksu on Raaseporissa edelleen 30 €. Ehdotusta korkeammasta pysäköintivirhemaksusta perustellaan sillä, että virhepysäköinnistä koituisi tuntuvia seurauksia ja että maksu vähentäisi täten tehokkaammin säännönvastaista pysäköintiä. Liikenteen sujuvuus sekä katujen ja muiden liikennealueiden kunnossapito paranisivat myös.

Kunnan asukas on toimittanut kaupungille kirjelmän koskien yksityiskäyttöön tarkoitetun lipun valmistusta. Kyseinen kunnan asukas haluaisi valmistaa lipun seinästä työntyvään lipputankoon. Lippu olisi kooltaan noin 30 x 50 cm. Hän haluaisi käyttää lipussa Tammisaaren kaupungin vanhaa vaakunaa. Kaupunginhallitus totesi, että kaupungilla ei ole mitään huomautettavaa siihen, että kunnan asukas valmistaa Tammisaaren kaupungin vaakunalla koristellun lipun omaan käyttöön.

Kaupunki on yksi Pohjan palveluasuntosäätiön - Pojo servicebostadsstiftelse perustajajäsenistä. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee kolme  varsinaista edustajaa ja heille henkilökohtaisen varaedustajan Pohjan palveluasuntosäätiön hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2017–2021.

Presidentinvaalit 2018
Presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 17.–23.1.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa vaaleissa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan sunnuntaina 11.2.2018 toinen vaali, ja ennakkoäänestysaika kotimaassa on 31.1.–6.2.2018. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Raaseporin äänestyspaikat/vaalihuoneistot presidentivaaleissa 2018.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti järjestää omana toimena ennakkoäänestyksen Tammisaaren kirjastossa, Karjaan kirjastossa, Pohjan kirjastossa ja yhtenä päivänä Bromarvin Marthatalossa (Villa Vera) sekä vaaliautossa, joka on kiertävä ennakkoäänestyspaikka ja jolla on määrätyt pysäkit/päivät/ajat koko ennakkoäänestysajanjaksona.
Kaupunginhallitus hyväksyi myös, että viisi vaalitoimikuntaa toimittaa ennakkoäänestyksen Raaseporin kaupungin laitoksissa, eli sosiaalihuollon toimintayksiköissä.

Kaupunginhallitus hyväksyi Liikenneviraston ja Raaseporin kaupungin välisen sopimuksen Karjaan ylikulkusillasta, alikäytävästä ja matkakeskuksesta.
Vuoden 2017 toiminta ja taloussuunnitelmassa on päätetty hankemäärärahasta koko hankkeelle, yhteensä 3.3 milj. euroa vuosille 2017-2019.
Kaupunginhallitus hyväksyy ja lähettää eteenpäin kaupunginvaltuustolle tiedoksi talousarviovalmistelua varten hankemäärärahan vuosille 2017-2019.
Ehdotus sisältää hankemäärärahan lisäyksen toimintakaudelle 2018–2019 sekä vuoden 2017 investointimäärärahan muutoksen. Kaupungin maksuosuudessa on huomioitu 400 000 euron määräraha lisä- ja muutostöille. Kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja valtuutetaan allekirjoittamaan urakkasopimus kokonaismäärärahan puitteissa.
Tavoiteaikataulun mukaan rakennussuunnittelu toteutetaan vuoden 2017 lopussa ja rakentaminen käynnistyy vuodenvaihteessa 2017/2018. Hanke valmistuu viimeistään vuoden 2019 alussa.

Skogbyssä sijaitsevan kiinteistön 710-584-5-20 omistaja on jättänyt kaavoitusaloitteen tavoitteena mm. luoda edellytykset nykyisen toiminnan (veneiden säilytyksen ja huollon) laajentamiselle ja keskittämiselle yhtenäiselle alueelle.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaavamuutosta koskevan aloitteen. Ennen kaavamuutostyön aloittamista aloitteentekijän ja kaupungin on laadittava sopimus kaavamuutostyön aloittamisesta. Kaavoitus hyväksyy kaavoituskonsultin erillisellä päätöksellä ennen asemakaavan käynnistämistä ja kaupunginhallitus hyväksyy kaavamuutostyön aloittamista koskevan sopimusluonnoksen Ennen kuin asemakaavan muutos hyväksytään, edellytetään, että maanomistajan kanssa solmitaan maankäyttösopimus. Valmistelijat saivat valtuudet tehdä teknisiä tarkistuksia maanvuokrasopimukseen.

Kaupunginvaltuustolle on jätetty aloite, jonka ensimmäinen allekirjoittaja oli Johan Kvarnström. Aloitteessa ehdotetaan, että Raaseporissa tehdään selvitys maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja että kaupunki samalla tarkistaa nykyisen rajoitetun oikeuden 25 viikkotunnin varhaiskasvatukseen sekä korotetun suhdeluvun lasten ja henkilökunnan määrässä Raaseporissa. Lisäksi ehdotetaan, että Raaseporin kaupunki ottaa asteittain käyttöön maksuttoman varhaiskasvatuksen siten, että se tämän toimikauden lopulla kattaa 20 tuntia viikossa kaikille yli 3-vuotiaille lapsille. Kaupunginhallitus toimitti aloitteen sivistyslautakunnalle valmisteltavaksi. Asian valmistelun pitää olla kaupunginhallituksella 28.2.2018.

Hörselföreningen i Västra Nyland rf on kutsunut kaupungin yhdistyksen 30-vuotisjuhlaan 28.10.2017. Kaupunginjohtaja valtuutettiin nimeämään edustaja.

Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Muista asioista mainittakoon Ulf Heimbergin kirjelmä koskien Skogbyn valaistusta ja Isabella Alénin kysymys koskien kouluselvistyksen aikataulua. Asiat merkittiin tiedoksi ja Heimbergin kirjelmää koskeva asia palautettiin tekniselle lautakunnalle valmistelua varten.

Like it? Share it!