Toimintaterapia on kuntoutusmuoto, jossa terapian pohjana on terapeutin ja asiakkaan välinen aktiivisuus ja yhteistyö. Toimintaterapia sopii henkilöille, joilla on vaikeuksia selvitä itsenäisesti arkipäivän toimista, johtuen sairaudesta, vammasta tai muista syistä. Toimintaterapiassa pyritään parantamaan henkilön omaa toimintakykyä sekä ylläpitämään ja tukemaan heikentyneestä toimintakyvystä kärsivää ihmistä. Toimintaterapian perusnäkemys perustuu siihen, että ihminen on luonnostaan aktiivinen.

 

Aikuisten toimintaterapiaan kuuluu arviointi ja toimintaterapia. Tarvittaessa annetaan maksusitoumus.
Käyntimaksu: Asiakasmaksut

 

Lasten toimintaterapia
Toimintaterapia on kuntoutusmuoto, jossa pyritään kehittämään ja tukemaan lapsen mahdollisuuksia osallistua arkielämään leikeissä, päivittäisissä aktiviteeteissä (ADL), koulussa ja vapaa-aikana. 

 

Milloin toimintaterapiaa?
Lapsen kykyyn suoriutua itsenäisesti arkipäivästä voi vaikuttaa monet eri tekijät. Kyse voi olla keskittymisvaikeuksista, vaikeuksista päivittäisten rutiinien kanssa, motoriset ja hienomotoriset vaikeudet, fyysinen haavoittuvuus tai kömpelyys, epävarma kynän käyttö, vakiintumaton oikea- tai vasenkätisyys tai ote kynästä, hahmotusvaikeudet esim. palapeleissä ja vaikeuksia toverisuhteissa. Päivittäisissä aktiviteeteissä (ADL) voi myös ilmetä vaikeuksia pukeutumisessa ja riisumisessa sekä hygienia- ja ruokailutilanteissa.

 

Arviointi
Lapsen tullessa toimintaterapiaan, voidaan arvioinnin laskea vaativan noin 3–5 käyntiä. Arviointi tehdään normitetuilla testeillä ja arviointituloksen pohjalta kartoitetaan ne alueet, joissa lapsi tarvitsee eniten tukea. Arviointitilanteessa tarkkaillaan lasta aktiviteeteissä, vapaan leikin aikana ja mahdollisesti päivittäisten toimien suorittamisessa. Vanhemmat täyttävät kyselykaavakkeen, jossa he kertovat miten he kokevat lapsen suoriutuvan päivittäisissä kotioloissa.

 

Arvioinnin pohjalta tehdään päätös mahdollisesta toimintaterapiajaksosta, opastuksesta tai seurantakäynnistä myöhemmässä vaiheessa. Tässä on tärkeää hyvä yhteistyö vanhempien kanssa ja mahdollisesti erityislastentarhanopettajan, puheterapeutin ja myöhemmällä kouluiällä opettajan ja erityisopettajan kanssa.

 

Miten toimintaterapiaan hakeudutaan?
Lapset voivat tulla toimintaterapiaan neuvolahenkilökunnan, terveydenhoitajan, muiden terapeuttien, päiväkotihenkilökunnan ja opettajan neuvosta. Arviointi voidaan suorittaa ilman lähetettä. Vanhemmat voivat myös olla suorassa yhteydessä toimintaterapeuttiin.

 

Yhteystiedot:

Vastaanotto: Raaseporintie 5, 10600 Tammisaari
puh. 019-289 3088 tai 040-199 3868
Toimintaterapeutti Emma Fuchs

 

Like it? Share it!