Perusturvalautakunta myöntää kohdennettuja avustuksia yhdistyksille ja järjestöille toimintaan, joka tukee mielenterveys- ja päihdetyön ehkäiseviä ja täydentäviä palveluja tai työttömien aktivointia.

Perusturvalautakunnalle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 10.2.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella:

24.1.2017

Seuraava asemakaavan muutos on vireillä:

9 kaupunginosa, asemakaavan muutos

Suunnittelualue, joka sijaitsee Österbyssä noin 3 km Tammisaaren keskustan luoteispuolella ja rajoittuu Vanhaan Tenholantiehen, Rudmalmintiehen ja Riihitiehen.

Tavoitteet on selostettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS).

Valmisteluaineistoon sekä OAS:iin voi tutustua Raaseporin kaupungin kaupunkisuunnitteluosastolla, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus

Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaa kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844.

Kaavoituslautakunta

 

19.1.2017

Maankäyttö- ja rakennuslain 200§:n ja –asetuksen 93 §:n mukaisesti seuraavat asemakaavanmuutokset tulevat voimaan tällä kuulutuksella:

Pappilankadun asemakaavan muutos, Karjaa

 

Olof Exell hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa metsänhakkuisiin Punasuonkadulla, Karjalla kiinteistöille RN:o 710-606-2-57, 710-606-43-10 ja 710-606-43-11.

Jarl Rehnbergin kuolinpesä hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa puuston ja metsän hakkuisiin Revbackan alueella Bromarvissa kiinteistöillä RN:o 710-572-1-104, 710-572-1-111 ja 710-551-1-48.

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille ja yleistä etua valvoville viranomaisille tilaisuuden vastineen antamiseen Romu Keinänen Oy:n Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksestä tekemän valituksen johdosta, diaarinumero 01580/16/5107.

Asiakirjat ovat nähtävillä Raaseporin kaupungintalo, Raatihuoneentori, Tammisaari, virallisella ilmoitustaululla 18.1 – 1.2.197 välisenä aikana.

Raaseporin kaupunki 17.1.2017

Tammisaari-Pohjan kalastusalueen hallitus kokoontui 17.11.2016. Kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään nähtävänä kalastusalueen ilmoitustaululla, Raatihuoneentori, Tammisaari, ja Lohjan kaupungin ilmoitustaululla ajalla 11¬ 27.1.2017.
Hallitus

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston kuulutus numero ESAVI/9820/2016 koskien "Vesilain mukainen lupahakemus”.
Hakija: Caruna Oy
Asia: Sähkökaapelin asentaminen Mustionjoen eli Karjaanjoen alitse kolmessa kohdassa ja valmistelulupa, Raasepori.
Asiakirjat ovat nähtävillä valitusaikana 12.1 – 13.2.2017 Raaseporin kaupungin virallisella ilmoitustaululla (Raatihuoneentori, Tammisaari).

Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

KAUPUNGINVALTUUSTO kokoontuu Seminarieskolan´issa Tammisaaressa maanantaisin klo 18.00 alustavasti: 13.2, 15.5 ja 5.6. Joka kokouksesta kuulutetaan myös erikseen. Kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalossa, Raatihuoneentori, kaupunginkansliassa toimistoaikana kymmenentenä (10) päivänä kokouksen jälkeen sekä epävirallisesti kaupungin websivuilla. Lähempiä tietoja antaa kaupunginsihteeri Thomas Flemmich.

KAUPUNGINHALLITUS kokoontuu varsinaisiin kokouksiinsa kaupungintalossa, Raatihuoneentori, maanantaisin klo 18.00: 23.1, 6.2, 27.2, 13.3, 27.3, 10.4, 24.4, 8.5, 22.5, 12.6 och 26.6 Varsinaisen kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungintalossa, Raatihuoneentori, kaupunginkansliassa, toimistoaikana kymmenentenä (10) päivänä kokouksen jälkeen sekä epävirallisesti kaupungin websivuilla. Ylimääräisen kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä samanaikaisesti seuraavan varsinaisen kokouksen pöytäkirjan kanssa. Lisätietoja kokouksista antaa kaupunginsihteeri Thomas Flemmich.

Kaupunginvaltuuston päätös 8.6.2015 § 55

Liitteen 1 mukaisesti tarkistetaan Karjaan läntisen osayleiskaavan alueelle määrättyä, MRL:n 38 §:n mukaisen rakennuskiellon ja 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen aluetta vastaamaan 15.10.2014 päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä 15.12.2014 nähtäville asetettavaksi hyväksytyn kaavaluonnoksen mukaista osayleiskaava-aluetta

MRL:n 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus ei käsitä normaaleja maataloustoimenpiteitä eikä puunkaatoa koskevia normaaleja metsätaloustoimenpiteitä, kuten harvennusta, uudishakkuuta joko siemenpuuasennosta tai avohakkuusta, ja vaihtoehtoisia käsittelytapoja, kuten pienaukkohakkuuta,poimintahakkuuta jne.

Muutoin rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta koskien noudatetaan kaupunginvaltuuston päätöstä 20.5.2013 § 82.

Osayleiskaavoitettava alueen uusien asemakaavahankkeiden tultua lainvoimaisiksi kumotaan toimenpiderajoitus alueiden osalta, mikäli osayleiskaava ei ole tullut lainvoimaiseksi ennen niiden lainvoimaisuutta

 

pdf Rajauskartta

9.1.2017

Luonnos Karjaan keskusta-Kauppiaankatu asemakaavaksi pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti julkisesti nähtävillä virallisella ilmoitustaululla palvelupisteessä, Vanha kaupungintalo Tammisaaressa, Raatihuoneen tori 10600 Tammisaari. Kaavamateriaaliin voi myös tutustua kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 B, 10300 Karjaa sekä sivulla www.raasepori.fi/kaavoitus  16.1.-17.2.2017 välisen ajan.
    
Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus jättää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava kaavoitusyksikköön ennen nähtävänä oloajan päättymistä.


Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatavilla osoitteesta www.raasepori.fi/kaavoitus , asiakirjat ovat myös nähtävillä kaavoitusyksikössä, Elina Kurjenkatu 11 b, 10300 Karjaa suunnittelun aikana.

Kaavaluonnosta koskeviin tiedusteluihin vastaa kaavoitusinsinööri Leena Kankaanpää 019 289 3842.

 

Asukastilaisuus


Yleinen asukastilaisuus Karjaan keskus - Kauppiaankatu asemakaavasta pidetään tiistaina 31.1.2017  klo 18.00.  Ravintola Socis, Nils Grabbenkatu 6 Karjaa


Tervetuloa!


Kaavoituslautakunta

Like it? Share it!