Rakennusjärjestys kuuluu kunnan tärkeimpiin työkaluihin rakentamisen ohjaamisessa ja kehittämisessä siten, että edistetään perinteitä kunnioittavaa, erityispiirteet ja kulttuurihistorialliset arvot huomioon ottavaa rakennustapaa. Raaseporin kaupunginhallitus päätti 26.1.2015 päivittää nykyisen, 7.6.2010 hyväksytyn rakennusjärjestyksen. Tarkistuksen tarkoituksena on ollut mm. päivittää rakennusoikeudet, helpottaa lupamenettelyä ja mahdollistaa useita lupaa tarvitsemattomia toimenpiteitä voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Ehdotus uudeksi rakennusjärjestykseksi käsitellään kaupunginhallituksessa 27.2.2017.

Merkittävin muutos ehdotuksessa on lupamenettelyn yksinkertaistaminen. Joitakin aikaisemmin luvanvaraisia toimenpiteitä voidaan nyt toteuttaa tekemällä asiasta ilmoitus.
– Tällä hetkellä vaaditaan aina rakennuslupa 10 m² suuremmalle vajalle. Tarkistusehdotuksen lähtökohtana on, että 15 m² pienemmän vajan voi pystyttää toimenpideluvalla, ja asemakaavan ulkopuolisella alueella ilmoituksella.
Samoin voidaan ilmoitusmenettelyllä pystyttää harvaan rakennetulle alueelle korkeintaan 40 k-m² suuruinen talousrakennus (poikkeuksena saunarakennus), joka on maanviljelyn harjoittamisen kannalta välttämätön. Nykyisin voimassa oleva rakennusjärjestys vaatii tähän rakennusluvan, jos rakennus on suurempi kuin 10 m², selittää Niclas Skog, Raaseporin kaupungin johtava kaavoitusinsinööri.
Ehdotuksen mukaan voidaan myös korkeintaan 15 m² suuruinen, asuin- tai vapaa-ajanrakennuksen katollinen terassi lasittaa toimenpideluvalla. Lasitus vaatii tällä hetkellä rakennusluvan.

Rakennusoikeus tarkastelussa
– Rakennusoikeutta korotetaan hieman ja siihen tehdään pieniä korjauksia, jotta voidaan paremmin ottaa huomioon periaate maanomistajien tasapuolisesta kohtelusta. Lisäksi on rakennusjärjestyksessä käytetty kieli helppolukuisempaa virheellisten tulkintojen välttämiseksi. Karttaliite on myös päivitetty vastaamaan nykyhetken tilannetta, kertoo Skog. Hän on toiminut sihteerinä työryhmässä, joka on tarkistusehdotuksen takana. Työryhmään kuuluivat Mikael Borgman, Sven Holmberg, Kukka-Maaria Luukkonen, Göran Karlsson, Werner Orre, Marko Reinikainen, Tom Simola, Juhani Jormanainen, Leila Andersin ja Niclas Skog.

Rakennusoikeutta koskevia määräyksiä ehdotetaan joustavammiksi, mikä on kaupunginjohtajan mielestä tervetullutta.
– Maanomistaja voi itse jakaa asuinrakennusten rakennusoikeuden, siten että asunto ja sivuasunto voivat olla yhtä suuria. Nykyinen rakennusjärjestys edellyttää esimerkiksi, että rannalla oleva sivuasunto saa olla korkeintaan 100 m² kokoinen. Ehdotus mahdollistaa sen, että sekä pääasunnon että sivuasunnon kerrosala voi olla 150 m², tähdentää kaupunginjohtaja Tom Simola.
Vastaavaa joustavuutta ehdotetaan vapaa-ajan asumiseen, tosin pienemmässä skaalassa.

Kulttuuriympäristöjen huomioon ottaminen
Rakennusjärjestys huomioi paikalliset olosuhteet, jotka ovat välttämättömiä ajatellen suunnitelmallista ja sopivaa rakentamista ja ottaa huomioon kulttuuri- ja luontoarvot, jotta luodaan ja säilytetään hyvä elinympäristö.
– Alueet, jotka Uudenmaan maakuntakaavassa on osoitettu kulttuuriympäristöiksi, sisältyvät ehdotuksen karttaliitteeseen suunnittelutarvealueina. Asemakaavoitetut alueet, joilla on erityisiä kulttuuriarvoja, osoitetaan erikseen. Näihin kuuluvat esim. Tammisaaren vanha kaupunki sekä Fiskarsin ja Billnäsin ruukkialueet, Skog lisää.

Valmistelussa kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että tarkistusehdotus asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Sinä aikana raaseporilaiset voivat antaa mielipiteensä ehdotuksesta. Aineisto tulee nähtäville kaupungin kotisivulla ja kaupungin ilmoitustaululla.


Liite 1: Ehdotus uudeksi rakennusjärjestykseksi käsiteltäväksi kaupunginhallituksessa 27.2.2017

Liite 2: Karttaliite 27.2.2017 A3

Lisätietoja antavat:
Raaseporin kaupunginjohtaja Tom Simola, puh. 019 289 2001
Raaseporin kaupungin kaavoitusosaston päällikkö Simon Store, puh. 019 289 3843
Raaseporin kaupungin johtava kaavoitusinsinööri Niclas Skog, puh. 019 289 3840 (poissa 24.2.2017)

Like it? Share it!