Henkilötietojen käsittely Raaseporin kaupungissa

Raaseporin kaupunki ylläpitää useita henkilörekistereitä, joita tarvitaan palvelujen tuottamiseksi kaupungin eri toimialoilla.  Rekistereissä voi olla esimerkiksi henkilötietoja kuten nimi, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero ja sähköiset osoitteet. Rekisteriselosteet löytyvät kaupungin kotisivuilta.

Jokainen rekisteri sisältää vain ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä kyseiselle palvelulle ja joiden käyttämiseen asiakas on antanut luvan tai joita kaupungilla on velvollisuus ylläpitää suorittaessaan lakisääteisiä tehtäviään. Jokaisella rekisterillä on vastuuhenkilö.  Rekisterissä oleviin tietoihin on pääsy ainoastaan kaupungin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka työssään tarvitsevat rekisteriä. Raaseporin kaupungilla on väärinkäytösten välttämiseksi selkeät ohjeet siitä, miten rekisteritietoja saa käyttää.

Henkilötietoja käytetään kaupungin ja asiakkaan välisessä tiedottamisessa sekä palvelujen tuottamisessa. Henkilötietoja ei luovuteta kaupallisille toimijoille, ellei asiasta ole selvästi sovittu asiakkaan kanssa etukäteen. Henkilötietoja luovutetaan muille viranomaisille vain silloin, kun sitä vaaditaan lain, viranomaispäätöksen, tai kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen nojalla.

Tietyt Raaseporin kaupungin henkilörekistereistä ovat ulkopuolisilla palveluntuottajilla, joilta kaupunki ostaa palveluja, esimerkiksi taloushallinnossa, varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa. Raaseporin kaupunki on kuitenkin rekisterinpitäjä näille henkilörekistereille. Kaupunki solmii erillisen sopimuksen jokaisen toimittajan kanssa. Näissä sopimuksissa kielletään rekisterin käyttö muuhun kuin kaupungin kanssa sovittuihin tarkoituksiin. Jos tietoja analysoidaan ja ryhmitellään tilastojen pohjaksi, on se tehtävä niin, että tietoa ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön.

Raaseporin kaupunki ei tee asiakasprofilointia tallennettujen henkilötietojen pohjalta.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa, saada virheelliset henkilötiedot oikaistua ja saada rekisterissä olevat tietonsa sähköisesti tai kopiona.  

Henkilötiedot säilytetään asiakassuhteen kestoajan, annetun suostumuksen mukaisesti tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Suostumus on yleensä voimassa, kunnes se peruutetaan.

Mikäli kaupungin rekistereihin kohdistuu tietomurto, ilmoitamme siitä 72 tunnin sisällä Suomen tietosuojavaltuutetulle. Asiasta tiedotetaan myös kaupungin kotisivulla www.raseborg.fi.

Rekisteriselosteet
Henkilötietolaissa (523/1999) säädetään, että jokaisen rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste. Rekisteriselosteesta käy ilmi mm.
•rekisterinpitäjän yhteystiedot,
•henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
•kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.


Raaseporin kaupungin rekisteriselosteet esitetään tällä sivustolla.
Kukin yksikkö tai osasto vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta.


Tietojärjestelmäselosteet
Viranomaisten on laadittava ylläpitämistään tietojärjestelmistä selosteen, josta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen tallennettavat tiedot - Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999).


 

Konsernipalveluiden toimiala

Raaseporin kaupungin yhteystietohakemisto

Tiedotejakelun osoiterekisteri

Rekisteriseloste, henkilöstöohjelma

Kulttuuritoimiston kameravalvonta

Kulttuuritoimiston asiakasrekisteri

Rekisteriseloste, luottamusmiehet ja Kommunoffice

Rekisteriseloste, kuulutukset (kunnan ilmoitustaulu)

Rekisteriseloste, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat

Rekisteriseloste, sidonnaisuudet

Rekisteriseloste, kunniamerkit

Rekisteriseloste, sopimukset ja kauppakirjat


 

 

 

Sivistystoimiala

Koulukuraattoreiden asiakastietojärjestelmä AURA

Pro Consona päivähoitorekisteri

Pro Consona päivähoitorekisteri, mukana mobiiliratkaisu

Titania, työajan seurantarekisteri

Lukaskirjastojen asiakasrekisteri

Musiikkiopiston Opus-oppilashallinto -ohjelma

Musiikkiopiston kalustokortisto soittimet ja nuotit

SOFIE REFLEX, luettelointiohjelma (Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo)

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon näyttelyiden ajankohtaiset kutsuluettelot


 

Sosiaali- ja terveystoimiala

Länsi-Uudenmaan maahanmuuttajatoimiston asiakasrekisteri

Sosiaali- ja terveystoimialan terveydenhuoltopalvelujen potilasrekisteri

Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lastensuojelun asiakasrekisteri

Lastensuojeluilmoitusten rekisteri

Kuntaan sijoitettujen lasten valvontarekisteri

Toimeentulotuen asiakasrekisteri

Adoptiorekisteri

Isyyden selvittämisen asiakasrekisteri

Lapsen huollon ja tapaamisoikeuden asiakasrekisteri

Lapsen elatuksen asiakasrekisteri

Vammaispalvelujen asiakasrekisteri


 

Tekninen toimiala

Tilahallinto-osasto: Henkilörekisteri, ruokapalvelu

Tilahallinto-osasto: Henkilöliite, talousarvio

Tilahallinto-osasto: Autopaikkojen sähköpylväät Tammiharjun alueella

Tilahallinto-osasto: Rekisteri vuokralaisista

Tilahallinto-osasto: Rekisteri, asunnonhakijoista

Tilahallinto-osasto: Rekisteri, vuokratakuusta

Sonet, varastohallinnan asiakasrekisteri (Raaseporin Vesi)

Vesikanta, vesilaskutuksen asiakasrekisteri (Raaseporin Vesi)

 

 

 

Like it? Share it!