Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suoritti yhteistyössä Suomen kuntien kanssa kyselyn suun terveydenhuollon asiakaspalvelun laadusta syksyllä 2016.
Hammashoidon asiakkailta kerättiin palautetta hoitokäyntien yhteydessä ajalla 14.11.– 4.12.2016. Raaseporilaisten asiakkaiden mielestä palveluiden laatu on hyvä.

Kaisa-Maija Kouri, joka toimii Raaseporin kaupungin vastaavana hammaslääkärinä, on tyytyväinen palautekyselyn tuloksiin.
- Vastausprosentti Raaseporin osalta oli 34 prosenttia, mikä verrokkeihin nähden on hyvää keskitasoa (vaihtelu oli 9-68 prosentin välillä). Vastaajia oli yhteensä 177, Kouri kertoo.

Uudenmaan kuntien joukossa Raaseporilla oli paras palautearvio, ja oli ainoa kaikkien kysymysten hyvällä keskiarvolla 4,9.

Kyselyssä käytettiin arvosteluasteikko 1-5 (5 olleen paras arvosana).
Erityisesti palvelun toteutuminen kohtuullisessa ajassa sekä henkilökunnan asiantuntijuus koettiin raaseporilaisten asiakkaiden joukossa hyvänä asiana (keskiarvo 4,8 sekä 4,9).
- Hammaslääkärin tai muu suun terveydenhuollon alan ammatit koostuvat pitkälti asiakaspalvelusta, Kouri toteaa.

Tiedonsaanti palvelusta ja yhteydensaanti koettiin raaseporilaisten vastaajien kesken hyvänä (ka 4,6-4,7) verrattuna esim. Helsinkiin ja Vantaan lukuihin (ka:t 4,2/3,9)

Hintojen kertominen, itsehoidon ja jatkohoidon neuvonta olivat sellaisia kohtia, joiden osalta vastaajien mukaan on parantamisen varaa, vaikka keskiarvot näidenkin osalta olivat hyvät (4,2-4,6). Yleinen tiedonsaanti hoidoista ja hoitovaihtoehdoista koettiin hyvänä (ka 4,8).
Verrattaessa esimerkiksi palvelujen hinta-laatusuhdetta, Raaseporissa vastaajat antoivat 4,4 keskiarvon kun vastaava oli Helsingissä 4,1.

- Vastausten pohjalta voimme todeta, että potilaan omaan hoitoon liittyvää tietoa voi tuskin koskaan antaa ”liikaa”, mikä henkilökunnan on hyvä pitää mielessä jatkossakin toteaa Kouri.

Arvioitaessa kivun ja hammashoidon hallintaa vastaajat antoivat hyvän keskiarvon (4,8).
- Monilla saattaa olla hoitoon liittyviä pelkoja, jolloin yritämme parhaamme mukaan vähentää niitä palvelutilanteessa, Kouri kertoo.

Vaihtelu vastausten välillä oli suhteellisen pientä, sillä "huonoin" keskiarvio oli 4,2.
- Monissa aiemmissakin suun terveydenhoidon kyselyissä on ilmennyt, että asiakkaat ovat palveluihin yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä. Kouri sanoo.

Viime vuonna yhteensä 10902 asiakasta käytti kunnan suun terveydenhuollon palveluja Raaseporissa. Kourin mukaan asiakasmäärät ovat hieman kasvaneet (n. 120 asiakasta lisää) viimeisten kolmen vuoden aikana (vuodesta 2014), jolloin myös Karjaan ja Pohjan toiminta siirtyi kaupungin omaksi toiminnaksi .

THL suorittaa kahden vuoden väliin palautekyselyn ja edellinen tehtiin v. 2014. Kysely koostuu 25 palveluun liittyvästä kysymyksestä.
Raaseporin osalta vastauksia on dokumentoitu v. 2016 lähtien.

Raaseporissa on kolme useamman hoitohuoneen hammashoidon vastaanottoa - Tammisaaressa, Karjaalla ja Pohjassa - ja toimipisteitä kuusi. Vastauksia on kerätty kuudessa toimipisteessä.

Lisätietoa kyselystä antaa:
Vastaava hammaslääkäri Kaisa-Maija Kouri, Raaseporin kaupunki, puh. 019 289 3160

Hammashoidon palvelut Raaseporissa löytyvät kaupungin verkkosivuilla.

Like it? Share it!