Varsinainen jäsen Varajäsen
Sven Holmberg, puheenjohtaja Nicklas Weckman
Hans Rajalin Michael Nyberg
Frank Lindholm Kristian Forsell
Jonna Öblom Kerstin Ilander
Ann-Britt Lindgren Maria Holmberg
Pirjo Rautiainen, varapuheenjohtaja Timo Berg
Arthur Snellman Mervi Harvio-Jokiaho
Johan Kvarnström Frank Holmlund
Ira Donner Emilia Horttanainen

Toimialue:
Lautakunta vastaa kaavoituksesta, kaupungin rakennetun ympäristön laadusta, kaupunkikuvasta, kestävästä asutusrakenteesta ja poikkeamisluvista sekä suunnittelutarveratkaisuista.

Tehtävät:
- hyväksyä kaavoituskatsaus
- antaa kaupunginhallitukselle esitys kaavoitusohjelmaksi vähintään kerran vuodessa
- päättää kaavoitusohjelman mukaisesti yleis- ja asemakaavan laatimisen aloittamisesta sekä kaavan vireilletulosta

- päättää asemakaavamuutoksen käynnistämisestä kaavoitusohjelmasta poiketen, jos kyseessä on vaikutuksiltaan vähäinen asemakaava
- valmistella kaupunginhallitukselle esitykset maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:ssä tarkoitetusta rakennuskiellosta ja 128 §:ssä tarkoitetusta toimenpiderajoituksesta sekä niiden pidentämisestä
- hyväksyä nähtäville asettamista varten asemakaavaluonnokset ja -ehdotukset sekä antaa vastineet niistä saaduista muistutuksista ja lausunnoista
- valmistella kaupunginhallitukselle yleiskaavaluonnokset ja -ehdotukset hyväksyttäviksi nähtäville asettamista varten sekä valmistella vastineet saapuneisiin muistutuksiin ja lausuntoihin
- valmistella kaupunginhallitukselle hyväksyttäviksi sellaiset asemakaavat, jotka eivät maankäyttö- ja rakennuslain 191 §:n mukaisesti ole vaikutuksiltaan merkittäviä
- valmistella kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäviksi yleiskaavat ja vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat sekä valmistella kaupunginhallitukselle hyväksyttäviksi ne vastineet, jotka annetaan saapuneiden muistutusten ja lausuntojen johdosta
- päättää maankäyttö- ja rakennusasetuksen 34 §:ssä tarkoitetusta huomautuksesta maanomistajalle ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman johdosta sekä ehdotuksista suunnitelman täydentämiseksi
- päättää, onko asemakaava ajankohtainen, sekä valmistella kaupunginhallitukselle vanhentunutta kaavaa koskevat päätökset
- valmistella kaupunginhallitukselle asemakaavoitettujen alueiden mahdolliset lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeet
- valmistella kaupunginhallitukselle hyväksyttäviksi maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaiset suunnittelutarveratkaisut, kun on kyse teollisen tuulivoiman rakentamisesta
- päättää maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä tarkoitetun poikkeuksen myöntämisestä

Like it? Share it!