Tiejaosto

Teknisen lautakunnan tiejaosto hoitaa Raaseporissa ne asiat, jotka yksityisistä teistä annetun lain mukaan kuuluvat kunnan tielautakunnalle. Tärkeimmät tehtävät ovat:

  • Tiekuntien perustaminen teille, joille muilla kuin maanomistajalla, jonka maalla tie kulkee, on maarekisterin mukainen käyttöoikeus. Tieoikeuden omistaja voi tehdä hakemuksen tiekunnan perustamisesta vapaasti muotoillulla hakemuksella tiejaostolle. Hakemukseen on liitettävä kartta tiestä. Hakemus käsitellään toimituskokouksessa, johon tiejaosto kutsuu kaikki tulevat tiekunnan jäsenet. Toimituksessa vahvistetaan tieyksikkölaskelma perustana osakkaiden velvollisuuksille osallistua tien hoitokustannuksiin sekä valitaan tielle toimitsijamies tai hoitokunta.

  • Tiekokouksen päätöksistä tehtyjen muutosvaatimusten käsittely. Päätöksestä voi valittaa asianomistaja, joka katsoo tiekokouksen loukkaavan hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta tai katsoo sen muuten olevan lain vastaisen. Päätöksen muutosvaatimusta ei voida tehdä kysymyksissä, jotka koskevat tarkoituksenmukaisuutta, esim. urakoitsijan valintaa, erityisissä tienhoitoasioissa ym. Valituskirjelmä sekä jäljennös vahvistetusta kokouspöytäkirjasta tulee toimittaa tiejaostolle viimeistään 30 päivää kokouksen tekemän päätöksen jälkeen. Valituskirjelmässä tulee tarkasti esittää, mihin päätökseen haetaan muutosta sekä vaatimuksen perustelut.

  • Avustuksen myöntäminen yksityisteille, joille on perustettu tiekunta.

 

Avustuksen myöntämisperiaatteet yksityisteille sekä laskentaperusteet

Hakemuslomake; tieavustus

Hakemuslomake; perusparannusavustus

 

Tieavustus 2018

Vuoden 2018 talousarviossa on varattu 203 500 € jaettavaksi avustuksina yksityisteiden kunnossapitoon ja peruskorjaukseen.

Teknisen lautakunnan tiejaosto on se luottamuselin, joka päättää avustuksista lautakunnan määrittelemien ehtojen mukaisesti. Vuodesta 2014 lukien luovutettiin periaatteesta, jonka mukaan avustussummia laskettaessa huomioidaan tiekuntien todelliset kustannukset. Tämän myötä tiejaosto voi päättää tieavustuksista huolimatta siitä, että tiekuntien talousarviot eivät ole käytettävissä. Siksi avustusten hakuaikaa on voitu aikaistaa, mitä useat tiekunnat ovat peräänkuuluttaneet talousarvion laadinnan ja maksuvalmiuden vuoksi. Avustukset maksetaan kuitenkin vasta sen jälkeen kun pöytäkirja ja tilinpäätös on toimitettu tiejaostolle.

Muuttunut hakuajankohta ja avustusten laskutapa eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että tiekuntien tarvitsisi muuttaa toiminta- ja tilinpäätöskausiaan tai suunniteltuja ja totunnaisia kokousajankohtia.

Hakumenettelyn osalta viitataan tieavustuksia koskevaan kuulutukseen.

 

Kuulutus 2018, yksityistiet

 

Hyödylliset linkit:

Muistio tiekunnan hallinnosta

Yksiköiden laskenta

Maanmittauslaitoksen ohjeet tienpidon osittelusta (yksikkölaskenta)

Laki yksityistä teistä

Tieyhdistys

Yksityisteiden valtionavustukset

 


 

 

Like it? Share it!