Ekenäs östra skärgård, kaavahanke 2098

26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää Skåldön lossin ja Inkoon kunnanrajan välisen saariston.

Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen yleiskaava jota MRL:n 72 § mukaan voidaan käyttää perusteena rakennuslupien myöntämiseen ranta-alueella.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitussinööri Niclas Skog, 019-289 3840,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

5.11.2012

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 7.6.2012 pitänyt voimassa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen 10.3.2010 sekä hylännyt sitä koskevat valitukset. Kaava astuu voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n ja – asetuksen 93 §:n mukaisesti tällä kuulutuksella lukuun ottamatta:

  • Liitekarttaan merkittyjä alueita.

Yliviivattu osa liitteessä olevista kaavamääräystä, jonka mukaan rantayleiskaavan RA-1 alueella voidaan lomarakennus muuttaa ympärivuotiseksi asunnoksi tai rakentaa uusi ympärivuotinen asunto uuden lomarakennuksen sijaan mikäli rakennuspaikka teknisesti ja ympäristön kannalta on siihen sopiva.

Kaavamääräykset (121.34 kB)
Kaavakartta A3 (7.39 MB)

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty Tammisaaren kaupunginvaltuustossa: 3.11.2008

Kaavaote toimittaa tilauksesta Kiinteistö- ja mittaustoimisto.

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää Åminnen kylässa sijaitsevat tilat Skogsmark, Österängen ja Grönkulla Raaseporin kaupungissa. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 53,5 ha.Kaavamuutoksen tarkoitus on:

– Suunnitelussa otetaan huomioon kulttuurimaiseman/-ympäristön asettamat lähtökohdat sekä luonto- ja ympäristöselvitysten mukaiset erityiskohteet. Uudet selvitykset on laadituu kesällä 2007.
– Rautatieliikenteen mahdollinen melu- ja muu ympäristöhaitta otetaan suunnittelussa huomioon. Rautatien osalta on laadittu nelumallinnus elokuussa 2008.
– Suuuunnittelussa pyritään monimuotoisen ja ympäristökuvaltaan laadukkaan asuinympäristön luomiseen.
– Rakennukset liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.
– Alueelle laaditaan riittävässä laajuudessa rakentamistapaohjeet.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitussinööri Niclas Skog, 019-289 3840,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava saanut lainvoiman 4.9.2014

Skogsmark kaavakartta

Skogsmark_Selostus_liitteineen

Kaava on saannut osittain lainvoiman:27.8.2012

Skogsmark-OYK
Skogsmark-OYK

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 19.3.2012

Skogsmark-OYK-kaavakartta-2012.pdf (7.36 MB

Skogsmark kaavamääräykset-2012.pdf (1.69 MB)Skogsmark_OYK_selostus (6.71 MB)Liitteet (6.45 MB)

>> Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 10.1.2011-11.2.2011-

Skogsmark-OYKEHD231110-ltk-Ok-kaavaele-2000-1a.pdf (7.15 MBSkogsmark-OYKEHD231110-ltk-Ok-kaavamää-2000-3b.pdf (1.74 MBSkogsmark-OYKEhd-selostus 300910-231110-suomi-1a-OK.pdf (111.57 kBKooste-Liitteet-1-8-200pix-OK.pdf (6.33 MB)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu:12.5.2009

Skogsmark_OAS.pdf (54.62 kB)Liite-3a-4a.pdf (242.66 kBLiite_Bilaga-1a.pdf (2.57 MBLiite_Bilaga-YMPSLU-1.pdf (4.23 MBMaakuntakaava_Landskapsplan-Liite_Bilaga-3a.pdf (1.91 MBSijainti-290908-Liite-1b.pdf (443.97 kB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue sijaitsee Meltolassa valtatien 25 pohjoispuolella, noin 8 km Karjaan
keskustasta ja noin 7 km Mustion keskustasta.
Alue käsittää etelässä Hanko-Hyvinkää rautatiealueen, lännessä Mangårdintien
nykyisen reitin, sekä pohjoisessa ja idässä maa- ja metsävaltaisia alueita.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusteknikko Kurt Bussman, 019 289 3844,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 28.5.2012

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 19.3.2012

Meltola pdf (396.42 kBSelostus.pdf (1.11 MB)

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 10.8-10.9.2011

Kaavakartta määräyksineen (391.34 kB)

Kaavaselostus (1.11 MB)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 21.10.2010.

>> Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (45.22 kB)

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava-alue käsittää Bromarvin kirkonkylän ympäröivine maisema-alueineen. Kirkonkylä sijaitsee Raaseporin kaupungissa, Tenholan kirkonkylästä noin 18 km etelään. Alue on kooltaan noin 520 ha, josta 232 ha on vesialuetta. Osayleiskaavalla pyritään luomaan edellytykset Bromarvin kirkonkylän kehittämiselle, samalla selvittäen mahdollisuudet ja rajoitteet alueen maankäytölle. Kaavassa määritellään lisäksi alueen arvokkaan maiseman ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten sekä luontokohteiden suojelu.

Osallisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä ja muistutuksiinsa kaavan nähtävänäoloaikana kaupungille. Kirjalliset mielipiteet osoitetaan seuraaviin instansseihin (jos ei muuta sanota kuulutuksessa):

Yhdyskuntatekninen lautakunta
Torikatu 8
10300 KARJAA

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitussinööri Niclas Skog, 019-289 3840,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: 1.7.2014

Kaavakartta (6.67 MB)

Kaavamääräykset (597.54 kB)

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 10.12.2012

Hyväksytty kaavakartta määräyksineen (6.66 MB)

Kaavaselostus (12.22 MB)

Kaavaehdotus

Muutettu ehdotus nähtävillä 28.3.2012-30.4.2012

Muutettu kaavakartta (9.54 MB)Selostus (852.68 kB)Liitteet (7.14 MB)Kuulutus (23 kB)

Nähtävillä: 10.1. – 25.2.2011

Kaavakartta määräyksineen (3.62 MB)

Selostus (10.17 MB)

Kaavaluonnos

Nähtävillä:

>> Kuulutus

>> Kaavakartta määräyksineen

>> Kaavaselostus

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: XX.XX.20XX.

>> Kuulutus

>> Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Osallisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä ja muistutuksiinsa kaavan nähtävänäoloaikana kaupungille. Kirjalliset mielipiteet osoitetaan seuraaviin instansseihin (jos ei muuta sanota kuulutuksessa):

Yhdyskuntatekninen lautakunta
Torikatu 8
10300 KARJAA


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Alueella on voimassa haja-asutusalueen yleiskaava. Jukka Ahonala, joka omistaa Högbenin kylässä sijaitsevan Svarfvarsin tilan R:no 1:14, on esittänyt kaupungille pyynnön osayleiskaavan laatimisesta koko kiinteistölle.
Jukka Ahonala suunnittelee ekologisen kylän rakennuttamista tilalle. Tilan pinta-ala on n. 83 hehtaaria, ja se rajoittuu Högbenin järveen.

Kiinteistöllä on voimassa haja-asutusalueen yleiskaava, minkä perusteella alueella on rakennusoikeus 17 kiinteistölle, joista yksi on käytetty.
Kiinteistölle on tarkoitus kaavoittaa 16 uutta asuintaloa.

Lisätietoja antavat:

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 20.124.2.2012

A_3_Svarfvars kaavakartta (156.34 kB)
Svarfvars_oyk_selostus (210.29 kB)Selostuksen_Liitteet.pdf (1.71 MB)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: XX.XX.20XX.

>> Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaavan suunnittelun lähtökohtana huomioidaan valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, joita ovat:

  • Toimiva aluerakenne
  • Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
  • Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat.
  • Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
  • Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

Lisätietoja antavat:

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saanut lainvoiman 26.6.2020

Kaavakartta määräyksineen

Ladda nerVisa

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2020 § 35. Päätös on tehty Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen johdosta ja korvaa 14.10.2019 § 111 tehdyn päätöksen.

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa: 14.10.2019 § 111

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 26.3.2018 – 27.4.2018

Kaavakartta määräyksineen

Kaavaselostus

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 29.3.2016-30.4.2016

Jussaro_kaavaluonnos_selostus

Jussarö_luonnos
Palaute_OASista_Jussarö_ROYKM

Taustamateriaali:

Tammisaaren_ja_Hangon_itaisen_saariston_hoito_ja_kayttosuunnitelma
Kuntoarvioraportit merivartioaseman pihapiirissä olevista rakennuksista
Kulttuuriperintöinventointi_Jussarö_Tuovinen_2011
Jussarö Utvecklingsplan 2004-2006 Nyman

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: 2.10.2014

Jussaro kaavamuutos OAS

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Suunnittelualue

Alue on pinta-alaltaan noin 660 ha. Aluetta rajaavat idässä Läntinen ohikulkutie, etelässä Valtatie 25, pohjoisessa rakentamaton metsäalue ja lännessä Svedjan kylänraja, Tammisaarentiehen rajoittuvat kiinteistöt sekä hiekanottoalue VT25:n (Hangontien) varrella.

Kaava-alue koostuu jo rakentuneesta asemakaavoitetusta alueesta, joka on osa Karjaan keskustan taajamaa ja haja-asutusalueesta Karjaan keskustan läheisyydessä.

Suunnittelualueen kokonaisasukasmäärä on noin 700 henkilöä. Suurin osa väestöstä asuu asemakaavoitetulla Bäljarsin asuinalueella.

Kaava-alueen rajausta on hankkeen käynnistymisen jälkeen muutettu. Alueeseen on lisätty Tammisaarentien ja Hangontien (VT 25) risteysalue, jolle on käynnissä tiesuunnitelman laatiminen. Suunnittelualueesta on poistettu pohjoisosan maa- ja metsä- talousalueita.

Tavoitteet

Tavoitteena on kaavoittaa uusia vetovoimaisia asuinalueita Karjaan kaupunginosan tonttituotannon turvaamiseksi. Karjaan taajaman luonnollinen laajentuminen mahdollistetaan kaavalla. Kaavoitettava alue nivoutuu Karjaan historiaan, maisemaan ja yhdyskuntarakenteeseen ja uudet asuinalueet tulevat tukeutumaan Karjaan keskustan toimintoihin ja palveluihin. Lisäksi laadittavalla osayleiskaavalla mahdollistetaan ja ohjataan Lepin ja Bäljarsin liike- ja asuinalueiden kehittymistä ja kasvua.

Kaava on yhdistetty Horsbäck-Kärrbyn osayleiskaavan kanssa yhdeksi kaava-alueeksi, ”Horsbäck-Läpp”.

Ajantasainen kaava-aineisto löytyy www-sivulta Horsbäck-Läpp (7712).

Lisätietoja antaa:

– Kaavoitusinsinööri Johanna Laaksonen 019 289 3846, johanna.laaksonen@raasepori.fi

Kaavoituksen vaiheet ja kaavamateriaali

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 26.1.-27.2.2015

7700_VT_osayleiskaava_luonnosSelostus_KarjaanLäntinenTaajama_luonnos
Selostuksen_liitteet_osa_1
Selostus_liitteet_osa_2_kaavakartta_määräykset

Selvitykset:

Rakennusinventointi_raporttiluonnos_01092014

Rakennusinventointi_Arvokartta-1.9.14_1
Karjaan läntinen taajama – luontoselvitys 2013 (23.4.2014)
Branndal_B_naturinv_2007_EV
Branddal_luontoselvitys_2011_EV
Brandal_luontoselvitys_ 2012_raportti
Brandal_luontoselvitys 2012_kartat
Ote_Horsbäck_Kärrby_luontoinventointi_luonnos_02122014
Arkeologinen_inventointi_2013

Keshityssuuntavertailu_osa_1
Keshityssuuntavertailu_osa_2

ASUKASTILAISUUS

Yleinen asukastilaisuus Karjaan läntisen taajaman osayleiskaavaluonnoksesta pidetään tiistaina 10.2.2015 klo 18.00 Kiilan koulun kuvaamataitoluokassa, Hindersinkatu 19, 10300 Karjaa. Tervetuloa!

Kaavoituksen aloitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaava kuulutettu vireille 9.5.2013

OAS_KarisVT_päivitetty_15.10

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse.

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden.


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Osayleiskaava osalle Boxbyn kylää. Alue rajoittuu etelässä rantaan ja seuraa muilta osin kylänrajaa. Osayleiskaavan tarkoitus on yleiskaavaksi suhteellisen tarkka yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaus sekä eri toimintojen rinnastaminen.

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitussinööri Niclas Skog, 019 289 3840, niclas.skog@raasepori.fi

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaavaehdotus

Nähtävillä: 18.4.-20.5.2011

Kaavakartta määräyksineen (1.42 MB)

Selostus (887.81 kB)

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kaavan vireilletulosta on kuulutettu: XX.XX.20XX.

>> Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. L


26.06.2020 / raseborg

Kaavasta lyhyesti

Kaava‐alue sijaitsee Tammisaaren keskustan itäpuolella Hangontien (vt 25) varrella. Se alkaa Langansbölen asuinalueen itäpuolelta ja päättyy Gebbelbyhyn Åsenbyntielle. Pohjoisessa / lounaassa aluetta rajaa Hanko‐Hyvinkää‐rautatie. Etelässä / kaakossa suunnittelualue rajautuu siten, että Gropfjärdenin
ranta, sekä sen poukamasta jatkuvat laajat maatalousalueet jäävät kaava‐alueen ulkopuolelle.
Suunnittelualueen pinta‐ala on noin 800 ha.

Tavoitteena on osoittaa uusia asemakaavoitettavia työpaikka‐alueita pienteollisuudelle, muulle yritystoiminnalle sekä tilaa vaativalle erikoiskaupalle. Voimassa oleva maakuntakaava mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksiköiden keskittymän sijoittamisen Horsbäckin alueelle.

Kaava on yhdistetty Karjaan läntisen taajaman osayleiskaavan kanssa yhdeksi kaava-alueeksi, ”Horsbäck-Läpp”.

Ajantasainen kaava-aineisto löytyy www-sivulta Horsbäck-Läpp (7712).

Lisätietoja antavat:

– Kaavoitusinsinööri Johanna Laaksonen, 019-289 3846,

Hankkeen käsittelyvaihe ja kaava-aineisto

Kaava saa lainvoiman

Kaava on saannut lainvoiman: –

Kaavan hyväksyminen

Kaava on hyväksytty kaupunghallituksessa / kaupunginvaltuustossa: –

>> Kaavakartta määräyksineen (lopullinen)

>> Kaavaselostus

Kaavaehdotus

Nähtävillä:

>> Kaavakartta määräyksineen

>> Kaavaselostus

Kaavaluonnos

Nähtävillä: 25.4.-31.5.2016

Selostus_240316

Taustamateriaali:

sv_fi_Rakennus_ja kulttuurimaisemainventointi_luonnos010316
fi_Luontoselvitys_raportti Horsbäck-Kärrby_fi
fi_Arkeologinen_inventointi_raportti_Horsbäck-Kärrby_fi
fi_H_K_Rakennuspaikkaselvitys_luonnos230316

Kaavoituksen aloitus ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kuulutettu vireille 16.4.2015

OAS_Horsbäck_Kärrby

Tietoa kaavoituksesta ja kaavoitusprosessista

Kaavaprosessi voi vaihdella riippuen kaavasta ja sen merkityksestä. Lue lisää tästä.

Miten kaavaan voi vaikuttaa?

Asianosaisilla ja myös muilla kunnan jäsenillä on oikeus esittää mielipiteensä kaupungille kirjallisesti kaavan nähtävilläoloaikana. Lue lisää tästä.